TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Gereklilikler : Başvurusu yapılan aşıya özgü olmak üzere, hâlihazırda sağlanamayan ancak başvuru tipine uygun olarak Yönetmelikte ruhsatlandırma için başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulması gereken ve daha sonra tamamlanmasında aşının yarar/risk dengesi açısından sakınca olmadığı detaylı bilimsel ve uluslararası standartlar doğrultusunda yapılacak incelemeler ile belirlenmiş bilgi ve belgeler
 Kaynak: Acil Kullanım Onayı Başvurusu ve Değerlendirmesi Hakkında Kılavuz
 Zarar
Ürün kalitesi veya kullanılabilirliğindeki problem nedeniyle sağlığın olumsuz etkilenmesi
 Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürün Tesisleri Risk Değerlendirme Başvuru Kılavuzu / R.G. No: 30217
 Zararlı organizma
İnsanlar, faaliyetleri veya kullandıkları ya da ürettikleri ürünler ile hayvanlar veya çevre üzerinde istenmediği halde bulu-nan ya da zararlı etkisi olan patojenik ajanları içeren organizma
 Kaynak: Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 31066