RUHSATLI BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN VARYASYONLARINDAKİ STABİLİTE TESTLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ
İRD-KLVZ-20 - RD/2023/2/4

İlk Versiyon Yürürlük Tarihi: 17.02.2023

İÇERİK
Amaç:
Bu kılavuz mevcut “Etkin Maddelerin ve Bitmiş Ürünlerin Stabilite Testlerine İlişkin Kılavuz”a ve yeni etkin maddeler ve bitmiş ürünler için ilgili ICH Kılavuzlarına bir ilave niteliğindedir. Kılavuz etkin maddelere veya bitmiş ürünlere yönelik varyasyonlar için gerekli stabilite verisini açıklamayı amaçlar. Alternatif yaklaşımlar (ör: tasarımla kalite konsepti) kullanmak için bilimsel gerekçeli nedenlerin olduğu durumlarda bu kılavuza uymak her zaman gerekli değildir. Bununla birlikte, bu kılavuzda ana hatları verilen stabilite verisi Kurumun olağan beklentilerini yansıtır.
Bu kılavuz stabilite testi için gereklilikler hakkında genel bir anlatım sunarken, spesifik bilimsel durumlar ve değerlendirilen materyalin özellikleri için pek çok farklı durumu kapsamak için yeterli esnekliğe izin verir.

Kapsam : Bu kılavuz varyasyonlar için gerekli stabilite verisini ana hatlarıyla belirtir. Kılavuz, kimyasal etkin maddeler ve ilgili bitmiş ürünler, bitkisel drog, bitkisel preparatlar ve ilgili bitkisel tıbbi ürünler için uygulanabilir. Radyofarmasötikler ve Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin Ek-1"inde tanımlanan biyolojik tıbbi ürünler bu kılavuz kapsamında değildir.
Etkin maddeler ve bitmiş ürünler için sunulabilecek varyasyonlar çeşitli durumları kapsar. Kılavuz Tip IA ve Tip IB varyasyonlardaki stabilite testi hakkında genel esasları içerir. Ayrıca, 6ncı bölümde belirtildiği gibi, sıklıkla sunulan Tip II varyasyonlarda etkin madde veya bitmiş ürün için sunulması gereken hususları açıklar.

Dayanak : 18/12/2021 tarih ve 31693 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan “Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik”

İÇİNDEKİLER
1. GENEL GEREKLİLİKLER
2. TİP I VARYASYONLAR
3. TİP II VARYASYONLAR
(B.I.a.1.b)
Onaylanmış dosyada Avrupa Farmakopesi Uygunluk Sertifikasının (CEP) bulunmadığı durumda, etkin maddenin üretim işleminde kullanılan başlangıç maddesinin/reaktifin/ara ürünün üretim yerinde veya etkin maddenin üretim yerinde (ilgili kalite kontrol testinin yapıldığı üretim yeri dâhil) değişiklik: EMAD (Etkin Madde Ana Dosyası) ile desteklenen yeni bir etkin madde üreticisinin sunulması

(B.I.a.1.c) Onaylanmış dosyada Avrupa Farmakopesi Uygunluk Sertifikasının (CEP) bulunmadığı durumda, etkin maddenin üretim işleminde kullanılan başlangıç maddesinin/reaktifin/ara ürünün üretim yerinde veya etkin maddenin üretim yerinde (ilgili kalite kontrol testinin yapıldığı üretim yeri dâhil) değişiklik: Önerilen üretici tarafından, kalifikasyon gerektiren kalitatif veya kantitatif safsızlık profilini veya biyoyararlanımı etkileyen fizikokimyasal özellikler gibi etkin maddenin önemli kalite özelliklerini değiştirme potansiyeline sahip olabilen, önemli ölçüde farklı bir sentez yolu veya üretim koşulları kullanılıyorsa

(B.I.a.1.g) Onaylanmış dosyada Avrupa Farmakopesi Uygunluk Sertifikasının (CEP) bulunmadığı durumda, etkin maddenin üretim işleminde kullanılan başlangıç maddesinin/reaktifin/ara ürünün üretim yerinde veya etkin maddenin üretim yerinde (ilgili kalite kontrol testinin yapıldığı üretim yeri dâhil) değişiklik: EMAD (Etkin Madde Ana Dosyası) ile desteklenmeyen ve dosyanın ilgili etkin madde bölümünde önemli güncelleme yapılmasını gerektiren yeni bir etkin madde üreticisinin sunulması

(B.I.a.2.b) Etkin maddenin üretim prosesindeki değişiklikler: Etkin maddenin üretim prosesindeki, beşeri tıbbi ürününün kalitesi, güvenliliği veya etkililiği üzerinde önemli bir etkisi olabilecek önemli değişiklik

(B.I.a.2.d) Etkin maddenin üretim prosesindeki değişiklikler: Bir bitkisel tıbbi ürüne ilişkin coğrafi kaynak/üretim yolu/üretimindeki değişiklik

(B.I.c.1.b) Etkin maddenin iç ambalajındaki değişiklikler: Steril ve dondurulmamış biyolojik/immünolojik etkin maddeler için kalitatif veya kantitatif bileşim

(B.II.a.3.b.2) Bitmiş ürünün bileşimindeki (yardımcı maddeler) değişiklik: Bir veya daha fazla yardımcı maddede beşeri tıbbi ürünün güvenlilik, kalite veya etkililiğinde önemli bir etkisi olabilecek kalitatif veya kantitatif değişiklikler

(B.II.a.4.b) Oral dozaj şekillerinin kaplama ağırlıklarındaki veya kapsül kılıfı ağırlığında değişiklik: Kaplamanın salım mekanizması açısından kritik bir faktör olduğu gastro-rezistan, modifiye veya uzatılmış salım sağlayan farmasötik şekiller

(B.II.a.5) Birim doz (yitilik) başına etkin madde miktarının aynı kaldığı, ürünün bir seferde tamamının kullanıldığı tek dozlu parenteral bir ürünün konsantrasyonundaki değişiklik

(B.II.b.1.c) Bitmiş ürün üretim işleminin bir bölümü veya tamamı için üretim tesisinde değişiklik veya yeni bir üretim tesisinin ilave edilmesi: Biyolojik/immünolojik tıbbi ürünler ya da kompleks üretim prosesleri ile üretilen farmasötik şekiller için seri serbest bırakma, seri kontrolü ve dış ambalajlama haricinde her türlü üretim işleminin gerçekleştirildiği tesis

(B.II.b.3.b) Bitmiş ürünün (bitmiş ürünün üretiminde kullanılan bir ara ürün dâhil) üretim prosesindeki değişiklik: Üretim prosesindeki beşeri tıbbi ürünün kalitesi, güvenliliği ve etkililiği üzerinde anlamlı etkisi olabilecek önemli değişiklikler

(B.II.b.3.d) Bitmiş ürünün (bitmiş ürünün üretiminde kullanılan bir ara ürün dâhil) üretim prosesindeki değişiklik: Standart dışı terminal sterilizasyon yönteminin sunulması

(B.II.b.3.e) Bitmiş ürünün (bitmiş ürünün üretiminde kullanılan bir ara ürün dâhil) üretim prosesindeki değişiklik: Etkin madde için eksez doz kullanılması ya da eksez doz miktarın artırılması

(B.II.b.4.d) Bitmiş ürünün seri boyutunda (seri boyut aralıkları dâhil) değişiklik: Karmaşık üretim prosesleriyle üretilen diğer tüm farmasötik şekillerle ilgili değişiklik

(B.II.e.1.a.3) Bitmiş ürünün iç ambalajında değişiklik: Kalitatif ve kantitatif bileşim: Steril tıbbi ürünler ve biyolojik/immünolojik tıbbi ürünler

(B.II.e.1.a.4) Bitmiş ürünün iç ambalajında değişiklik: Kalitatif ve kantitatif bileşim: Saklama koşullarında değişikliğe veya raf ömrünün kısalmasına neden olan daha az koruyucu özellikte olan bir ambalajla ilgili değişiklik

(B.II.e.1.b.2) Bitmiş ürünün iç ambalajında değişiklik: Kap tipinde değişiklik veya yeni bir kap ilave edilmesi: Steril tıbbi ürünler ve biyolojik/immünolojik tıbbi ürünler

(B.II.e.4.b) Kap veya kapağın (iç ambalaj) şeklindeki veya boyutlarındaki değişiklik: Bitmiş ürünün dağıtımı (delivery), kullanımı, güvenliliği veya stabilitesi üzerinde önemli etki yaratabilecek ambalaj materyalinin temel bir bileşeniyle ilişkili olan şekil veya boyut değişikliği

(B.II.e.5.c) Bitmiş ürün ambalaj büyüklüğündeki değişiklik: Biyolojik/immünolojik beşeri tıbbi ürünler dâhil steril çok dozlu (veya kısmi kullanıma yönelik tek dozlu) parenteral beşeri tıbbi ürünlerin dolum ağırlığı/dolum hacmindeki değişiklik

4. TAAHHÜT SERİLERİ
REFERANSLAR
EK I
EK II
Yürürlük
Yürütme

// Kılavuzun tamamı için ekleri indiriniz //

REVİZYON TARİHÇESİ
Revizyon No Revizyon Tarihi Gerekçe ve Açıklamalar
00 - -