BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERE DAİR RUHSAT YENİLEME KILAVUZU
İRD-KLVZ-18

Kılavuz Tarihçesi
İlk Versiyon Yürürlük Tarihi 23/01/2023
1. Revizyon Yürürlük Tarihi 03/02/2023
2. Revizyon Yürürlük Tarihi 17/05/2023

Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Kılavuzun amacı, beşeri tıbbi ürünlerin ruhsat yenileme başvurularında yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Kılavuz, beşeri tıbbi ürünlerin ruhsat yenileme başvurularının değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
(2) Bu Kılavuz, koşullu ruhsatın yenilenmesine1 ilişkin iş ve işlemleri kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Kılavuz: 11/12/2021 tarih ve 31686 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği"nin 21 inci maddesine ve 15/04/2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmeliğe dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Kılavuzda geçen;
a) Kısa ürün bilgileri (KÜB): Beşeri tıbbi ürünün sağlık mesleği mensuplarına yönelik olarak hazırlanmış yazılı bilgilerini,
b) Kullanma talimatı (KT): Beşeri tıbbi ürün ile birlikte sunulan, kullanıcı için hazırlanmış yazılı bilgileri,
c) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
ç) Periyodik Yarar Risk Değerlendirme Raporu (PYRDR): Ruhsat sahibinin, ruhsat sonrası dönemde tanımlanan zamanlarda belli bir formatta hazırladığı ve ilacın yarar/risk dengesine ilişkin değerlendirmeyi içeren raporu,
d) Yönetmelik: Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğini ifade eder.

Başvurularda sunulması gereken belgeler
MADDE 5 –
(1) Başvuruda sunulması gereken belgelerin listesi Ek-1'de yer almaktadır.
(2) İdari bilgiler kapsamında aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a) Ruhsat yenileme başvurusunda, bu Kılavuzun Ek-2"sinde yer alan “Ruhsat yenileme başvuru formu” kullanılır. Bu form güncel, doğru ve ayrıntılı bilgilerle hazırlanmış olmalıdır. Başvuru formunda beşeri tıbbi ürüne ait üretim, iç-dış ambalajlama, kalite kontrol testi, seri analiz içeren/içermeyen seri serbest bırakma tesisleri faaliyetleri açıkça belirtilir. Ürün ile ilgili tüm varyasyonlar kronolojik olarak onay yazı tarih ve takip numaraları ile birlikte başvuru formunun ilgili bölümüne yazılır. Bu varyasyonların kapsamına dair kısa bir açıklama yapılır.
b) KÜB/KT güncelliğine dair onay yazısı bilgileri başvuru formunda sunulur. Farmakolojik Değerlendirme Birimi tarafından düzenlenmiş KÜB ve KT"nin güncel olduğunu belirten resmi yazının tarih, sayı ve takip numarası ruhsat yenileme başvuru formunda belirtilmelidir.
c) Kurum tarafından güncel onaylı KÜB/KT ile iç ve dış ambalaj taslakları başvuru ekinde sunulur.
ç) Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Birimi veya Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimi tarafından düzenlenmiş kapsamlı kalite özeti ile ilgili onay yazısı bilgileri başvuru formunda sunulur.
d) Geçerli bir İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Sertifikası/Üretim Yeri İzin Belgesi sunulur. Bu kapsamda Kurum tarafından düzenlenen belge ya da Kurum tarafından belge düzenlenmeyen üretim basamakları için yetkili bir sağlık otoritesi tarafından verilen, uluslararası kabul görmüş iyi imalat uygulamaları kılavuzlarına uygun üretim yapıldığını gösteren Kurumca kabul edilmiş belge ya da bu belgenin fiziki olarak düzenlenmediği durumlarda, uluslararası kabul görmüş iyi imalat uygulamaları kılavuzlarına uygun üretim yapıldığını gösteren Kurumca kabul edilen bilgi ya da belge veya ülkemizle karşılıklı tanıma anlaşması olan ülkelerin resmî otoritelerince verilmiş, iyi imalat uygulamaları çerçevesinde üretim yapabileceğini gösterir belge ya da Türkiye"de imal edilecek beşeri tıbbi ürünlerde üretim yeri izin belgesi eklenmesi gerekmektedir. Beşeri tıbbi ürüne ait ruhsatname veya sertifikada etkin madde üretim yeri/yerlerine ait bilgilerin bulunması halinde bu üretim yerleri için de söz konusu belgeler başvuru ekinde sunulur.
e) Beşeri tıbbi ürünlerin etkin madde üretim yerleri ile ilgili olarak 21/10/2017 tarihli ve 30217 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda hazırlanan yazılı beyan sunulur.
f) Kurumumuz Farmakovijilans Risk Yönetim Birimi tarafından düzenlenen PYRDR onay yazısı bilgileri başvuru formunda sunulur.
g) Beşeri tıbbi ürünün detaylı, gerçeklere dayanan klinik bilgilerinin özeti sunulur. Özet içinde bütün biyofarmasötik, klinik farmakoloji ve klinik etkililik ve güvenlilik çalışmalarının sonuçları ile bireysel çalışmaların bir özeti bulunur.
ğ) Ruhsat yenileme kapsamında klinik uzman tarafından ilgili beşeri tıbbi ürün ile ilgili değerlendirmeyi içeren “klinik uygunluk beyanı” sunulur. Bununla birlikte CTD kılavuzu Modül 1.4.3"te bulunan beyan imzalanarak klinik uzmanın gerekli teknik veya mesleki niteliklere sahip olduğunu gösteren ayrıntılı bir özgeçmişi eklenir. Klinik uzman, zorunlu olmamakla birlikte farmakovijilanstan sorumlu kalifiye kişi ile aynı olabilir.
h) Klinik uzman tarafından (Ek-1'e bakınız), beşeri tıbbi ürünün ruhsatının 5 yıllık bir süre sonunda sınırsız bir süre için güvenli bir şekilde yenilenebileceği, yarar/risk dengesinin değerlendirilmesi için önemli olan herhangi bir ek veriden (örneğin, klinik araştırma sonuçları) Kurumun bilgilendirildiği, ürün bilgilerinin mevcut bilimsel ve teknik ilerlemeler dikkate alınarak güncel tutulduğunu beyan edilir.
ı) Ruhsatında geçerliliğinin “5 yıl süreyle uzatıldığına” dair şerh bulunan ürünlere “bilimsel inceleme sonuçları uygun bulunmuş olup ruhsatname geçerliliğini korumaktadır” revizyonunun verilebilmesi için yapılacak ruhsat yenileme başvuruları, iş bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (ç) ve (f) bentlerindeki gerekliliklerden muaftır.
(3) Kalite bilgisi özetine ilişkin aşağıdaki hususlar geçerlidir:
a) Ruhsat yenileme sırasında Bölüm II / Modül 3 kalite verilerinin güncellenmesi söz konusu değildir. Ruhsat sahibi, Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamında bu verileri sürekli olarak güncel tutma yükümlülüğüne sahiptir.
b) Kalite bilgisi özeti ekinde kalite uzmanının imzalı özgeçmişi sunulur (Modül 1.4.1).
c) Ruhsat sahibi tarafından üretim ve kontrol yöntemleri bakımından bilimsel ve teknik ilerlemelerin dikkate alınması ve beşeri tıbbi ürünün genel kabul gören bilimsel yöntemlerle üretilmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla gerekli her türlü değişikliği yapmak üzere Kurumun onayına sunulmasını gerektiren Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine uyulduğuna dair imzalı beyan sunulur.
ç) Kalite bilgisi özeti onay başvurusunda, bu Kılavuzun Ek-3"ünde yer alan “Kalite Bilgisi Özeti” şablonu kullanılır. Bu şablon güncel, doğru ve ayrıntılı bilgilerle hazırlanmış olmalıdır. Kalite bilgisi özeti değerlendirilme sürecinde Kurumca ilave bilgi talep edilmesi ve bu bilginin kalite bilgisi özetinde herhangi bir değişikliğe yol açması halinde, kalite bilgisi özeti sonunda verilen revizyon tarihçesi bu duruma göre güncellenmelidir. Ortak pazarlanan ürünler için yapılacak olan ruhsat yenileme başvurularında ana ürün ruhsat yenileme başvurusunun Kurum tarafından onaylandığı durumlarda ortak pazarlanan ürün/ürünler için kalite bilgisi özeti onayı aranmaz.
d) Ruhsat sahibi, stabilite protokollerine uygun olarak beşeri tıbbi ürünün stabilitesini izlemeye devam eder. 18.12.2021 tarihli ve 31693 Sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik ve ilgili kılavuzlarına uygun olarak ilgili durumlarda gerekli veriler ruhsat sahibi tarafından Kuruma sunulur.
e) Geçerli bir İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Sertifikası/Üretim Yeri İzin Belgesi sunulur. Bu kapsamda Kurum tarafından düzenlenen belge ya da Kurum tarafından belge düzenlenmeyen üretim basamakları için yetkili bir sağlık otoritesi tarafından verilen, uluslararası kabul görmüş iyi imalat uygulamaları kılavuzlarına uygun üretim yapıldığını gösteren Kurumca kabul edilmiş belge ya da bu belgenin fiziki olarak düzenlenmediği durumlarda, uluslararası kabul görmüş iyi imalat uygulamaları kılavuzlarına uygun üretim yapıldığını gösteren Kurumca kabul edilen bilgi ya da belge veya ülkemizle karşılıklı tanıma anlaşması olan ülkelerin resmî otoritelerince verilmiş, iyi imalat uygulamaları çerçevesinde üretim yapabileceğini gösterir belge ya da Türkiye"de imal edilecek beşeri tıbbi ürünlerde üretim yeri izin belgesi eklenmesi gerekmektedir. Etkin madde üretim yeri/yerlerine için de söz konusu belgeler başvuru ekinde sunulur.
f) Beşeri tıbbi ürünlerin etkin madde üretim yerleri ile ilgili olarak 21/10/2017 tarihli ve 30217 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda hazırlanan yazılı beyan sunulur.

Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
MADDE 6 –
(1) Başvuru üst yazısında, başvuru formunda verilen bilgiler de dâhil olmak üzere sunulan tüm belgelerin doğruluğu taahhüt edilir.
(2) Ruhsat yenileme kapsamında elektronik başvurularda uygun başvuru doküman tipi seçilerek, gerekli tüm belgeler ayrı ayrı pdf dosyaları halinde CTD formatında sunulur.
(3) Beşeri tıbbi ürüne ait ruhsatname eki sertifika bilgilerinde yer alan ancak söz konusu bilgilerin güncellenmesini gerektirecek ve değerlendirme süreci devam eden varyasyon başvurusu varsa, ruhsat yenileme için başvuru yapılmadan önce ürüne ait diğer başvuruların sonuçlanması gereklidir (Örneğin; Ürüne ait üretim, ambalajlama ve seri serbest bırakma yerlerinden herhangi birine ait değişiklik).
(4) Ruhsat yenileme sırasında Bölüm II / Modül 3 kalite verilerinin güncellenmesi söz konusu değildir. Ruhsat sahibi, Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamında bu verileri sürekli olarak güncel tutma yükümlülüğüne sahiptir.
(5) Ortak pazarlanan beşeri tıbbi ürünlerin ruhsat yenileme başvuruları da Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 21 inci Maddesi hükümleri uyarınca beş yıllık sürenin dolmasından dokuz ay önce Kuruma sunulur.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7 -
(1) Ruhsatlı İlaçlar Birimine yapılacak ruhsat yenileme başvuruları öncesinde ürüne ait güncel KÜB/KT onayı için Farmakolojik Değerlendirme Birimine ve eş zamanlı olarak da ruhsat yenileme başvurusuna esas kalite değerlendirmesinin yapılabilmesi için farmasötik ürün grubuna bağlı olarak Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Birimine veya Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimine başvuru yapılır.
(2) Farmakolojik Değerlendirme Birimi tarafından KÜB/KT"nin güncelliğinin onaylanmasını takiben Farmakovijilans Risk Yönetim Birimine PYRDR değerlendirilmesi için başvuru yapılır.
(3) KÜB/KT"sinin güncel olduğu onaylanan, ruhsat yenilemeye esas kalite değerlendirmesi uygun bulunan ve PYRDR onayı alınan ürünler için Ruhsatlı İlaçlar Birimine ruhsat yenileme başvurusu yapılır.
(4) Kurum; gerekli gördüğü hallerde, başvuruya ilişkin, ek bilgi, belge veya çalışmaları talep edebilir.
(5) Kurum tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu ruhsat sahibine bildirilir. Değerlendirme sonucunda ruhsat yenilemesi uygun bulunan beşeri tıbbi ürünler için ruhsatname eki sertifikada bilimsel inceleme sonuçlarının uygun bulunduğu ve ruhsatnamenin geçerliliğini koruduğuna dair revizyon yapılabilmesi amacıyla ruhsatname eki sertifikanın aslı Kuruma sunulur.
(6) Ruhsat bir kez yenilendikten sonra Kurum tarafından ek bir beş yıllık yenileme değerlendirmesi yapılmasına karar verilmediği sürece ruhsat süresiz olarak geçerlidir.
(7) Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamına giren durumlar tespit edildiğinde ruhsat yenilenmeyerek askıya alınır.
(8) Ruhsatında geçerliliğinin “5 yıl süreyle uzatıldığına” dair şerh bulunan ürünlere “bilimsel inceleme sonuçları uygun bulunmuş olup ruhsatname geçerliliğini korumaktadır” revizyonunun verilebilmesi için yapılacak ruhsat yenileme başvurularında beşinci maddenin ikinci fıkrasının (b), (ç) ve (f) bentlerindeki gereklilikler aranmaz.

Başvuruların değerlendirilme süreleri
MADDE 7/A –
(1) Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 21 inci Maddesi hükümleri uyarınca beş yıllık sürenin dolmasından dokuz ay önce ruhsat yenileme işlemlerine başlanmalıdır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen dokuz aylık sürenin en fazla 180 günü Kurum değerlendirme süreçlerinde ve en fazla 90 günü ise başvuru sahiplerinde geçen süredir. Ruhsat yenileme başvuruları değerlendirme süreçleri aşağıda belirtildiği sürelerde gerçekleştirilir (Şekil-1):
a) Farmakolojik Değerlendirme Birimi ve Farmakovijilans Risk Yönetim Birimindeki değerlendirme süreleri 60"ar gündür.
b) Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Biriminde veya Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Biriminde yapılan kalite değerlendirmesi için incelenme süresi 90 gündür.
c) Ruhsatlı İlaçlar Birimine yapılan ruhsat yenileme başvurularının değerlendirme süresi 60 gündür.
ç) Kurumdaki değerlendirme sürelerine; ruhsat sahiplerinde geçen süre, hafta sonu tatili hariç olmak üzere resmî tatiller için geçen süre ve olağanüstü haller için geçen süre dâhil edilmez.
Şekil-1

Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 8 - (1) Bu Kılavuzda belirtilmeyen hususlar için ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 9-
(1) Bu Kılavuz yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 10-
(1) Bu Kılavuz hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Kılavuzun tamamı için ekleri indiriniz...