Resmî Gazete Tarihi: 18.12.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31693
YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
RUHSATLI BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDEKİ VARYASYONLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler için yapılacak varyasyonlarda uygulanacak kuralları ve uygulama esaslarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik, 11/12/2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği kapsamında ruhsatlandırılmış beşeri tıbbi ürünlerdeki varyasyonlar için ruhsat sahibi gerçek ve tüzel kişileri kapsar.
(2) Ruhsat devirleri bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik; 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine ve 15/7/2018 tarihli ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 506 ncı, 507 nci, 508 inci ve 796 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Acil güvenlilik kısıtlaması: Beşeri tıbbi ürünün güvenli kullanımı ile ilgili, yeni bir bilgiye bağlı olarak özellikle kısa ürün bilgileri, endikasyonlar, kullanım şekli, doz, kontrendikasyonlar, uyarılar ve geri çekme gibi ürün bilgilerinden bir veya bir kaçında meydana gelen ruhsatlandırma koşullarındaki ara değişikliği,
b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
c) Beşeri tıbbi ürün:
1) İnsanlardaki hastalığı tedavi edici veya önleyici özelliklere sahip olarak sunulan veya,
2) Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstererek fizyolojik fonksiyonları düzeltmek, iyileştirmek veya değiştirmek veya tıbbi teşhis amacıyla insanlarda kullanılan veya insana uygulanan,
madde veya maddeler kombinasyonunu,
ç) Çeşitleme: Ek-1"deki listede yer alan kriterlere uyan ve yeni ruhsat başvurusu gerektiren varyasyonu,
d) Farmakope: Türk Farmakopesi (Avrupa Farmakopesi Adaptasyonu), Avrupa Farmakopesi, Amerikan Farmakopesi, İngiliz Farmakopesi ve Japon Farmakopesini; bu farmakopelerin uygulanabilir olmadığı durumlarda ise Kurum tarafından uygun bulunan farmakopeyi,
e) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
f) Tip IA küçük varyasyon: İlgili beşeri tıbbi ürünün kalitesi, güvenliliği veya etkililiği üzerine sadece çok az etkisi olan veya hiç etkisi olmayan varyasyonu,
g) Tip IB küçük varyasyon: Tip IA küçük varyasyon veya Tip II büyük varyasyon veya çeşitleme kapsamına girmeyen varyasyonu,
ğ) Tip II büyük varyasyon: Çeşitleme kapsamına girmeyen ve ilgili beşeri tıbbi ürünün kalitesi, güvenliliği ya da etkililiği üzerinde önemli etkisi olabilecek varyasyonu,
h) (Ek:RG-26/12/2023-32411) (1) Üretim yeri: Ülkemizde bulunmayan veya az bulunan teknolojiler ile üretilen beşeri tıbbi ürünlerin Kurum tarafından başvuru bazında değerlendirildiği haller dışında beşeri tıbbi ürünün iç ambalajlama öncesi farmasötik şeklinin (bulk ürünün) üretildiği yeri,
ı) Varyasyon:
1) Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 33 üncü, 34 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddelerinde ve Ek-1"inde bahsedilen bilgilerin içeriklerinde veya,
2) Beşeri tıbbi ürünün ruhsatını ve kısa ürün bilgilerini etkileyen koşullarda, yükümlülüklerde veya kısıtlamalarda veya kısa ürün bilgilerinde yapılan değişiklikler ile bağlantılı olarak ambalaj bilgilerinde veya kullanma talimatında,
yapılan değişiklikleri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Varyasyonların Türleri ve Prosedürleri
Varyasyonların sınıflandırılması
MADDE 5 –
(1) Varyasyonların Tip IA küçük varyasyon, Tip IB küçük varyasyon ve Tip II büyük varyasyon olarak sınıflandırılmasında aşağıdaki prosedür izlenir:
a) Çeşitleme olmayan varyasyonlar için, Ek-2"de belirtilen sınıflandırma geçerlidir.
b) Çeşitleme olmayan ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara göre sınıfı tespit edilemeyen bir varyasyon, 17 nci maddeye istinaden hazırlanan kılavuzlar ve Kurum resmi internet sayfasında yayımlanan öngörülemeyen varyasyonlara ilişkin tavsiye yardımıyla da belirlenemiyorsa, Tip IB küçük varyasyon olarak kabul edilir.
c) Birinci fıkranın (b) bendinin istisnası olarak, çeşitleme olmayan ve bu Yönetmelikte belirtilen hususlara göre sınıfı tespit edilemeyen bir varyasyon,
1) Varyasyon sunulurken ruhsat sahibinin talep etmesi veya,
2) 9 uncu madde doğrultusunda Kurumun, bildirimin geçerliliğinin değerlendirilmesini takiben, Kurum resmi internet sayfasında yayımlanan öngörülemeyen varyasyonlara ilişkin tavsiyeleri de göz önünde bulundurarak söz konusu varyasyonun ilgili beşeri tıbbi ürünün kalitesi, etkililiği veya güvenliliği üzerinde önemli etkisi bulunduğu sonucuna varması,
durumunda Tip II büyük varyasyon olarak kabul edilir.

Kısa ürün bilgilerinin, ambalaj bilgilerinin veya kullanma talimatının yenilenmesine neden olan varyasyonlar
MADDE 6 –
(1) Varyasyonun kısa ürün bilgilerinin, ambalaj bilgilerinin veya kullanma talimatının yenilenmesine neden olduğu durumlarda, söz konusu yenileme, ilgili varyasyonun bir parçası olarak kabul edilir. Bunlar için yeni bir varyasyon sunulmaz.

Varyasyonların gruplandırılması
MADDE 7 –
(1) Birden çok varyasyon için bildirim veya başvuru yapıldığı durumlarda, 8 inci, 9 uncu, 10 uncu veya 13 üncü maddelere uygun olarak talep edilen her bir varyasyon için ayrı bir bildirim veya başvuru Kuruma sunulur.
(2) Ancak aşağıdaki durumlarda, grupta yer alan her bir varyasyon için ücret yatırılmak koşulu ile varyasyon başvuruları veya bildirimleri gruplandırılarak yapılabilir:
a) Aynı ruhsat sahibi tarafından bir ruhsat için birden fazla Tip IA küçük varyasyonların veya birden fazla ruhsatı için aynı Tip IA küçük varyasyon veya varyasyonların Kuruma aynı anda bildirilmesi durumunda, 8 inci maddeye uygun olacak şekilde tüm bu varyasyonları kapsayan tek bir bildirim sunulabilir.
b) Aynı ruhsata ait birkaç varyasyonun Kuruma aynı anda sunulduğu durumlarda, ilgili varyasyonların Ek-3"teki listede yer alan durumlardan birinin kapsamına girmesi kaydıyla tüm bu varyasyonlar tek bir bildirimde veya başvuruda toplanabilir.
c) Aynı ruhsat sahibi tarafından bir veya birden fazla ruhsata ait aynı varyasyonların aynı anda Kuruma bildirildiği veya başvuru yapıldığı ve bunların ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girmediği durumlarda, Kurumun tek bir bildirim veya başvuruyu kabul etmesi kaydıyla tüm bu varyasyonlar tek bir bildirimde veya başvuruda toplanabilir.
(3) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bildirim veya başvurular için:
a) Varyasyonlardan en az birinin Tip IB küçük varyasyon olduğu ve diğer varyasyonların küçük varyasyonlar olduğu durumlarda, 9 uncu maddede belirtildiği şekilde tek bir bildirim,
b) Varyasyonlardan en az birinin Tip II büyük varyasyon olduğu ve kapsamındaki hiçbir varyasyonun çeşitleme olmadığı durumlarda, 10 uncu maddede belirtildiği şekilde tek bir başvuru,
c) Varyasyonlardan en az birinin çeşitleme olduğu durumlarda, 13 üncü madde doğrultusunda tek bir başvuru,
yapılabilir.

Tip IA küçük varyasyonlar için bildirim prosedürü
MADDE 8 –
(1) Ruhsat sahibi tarafından 17 nci maddeye istinaden hazırlanan ilgili kılavuzlarda koşulları belirtilmiş olan Tip IA küçük varyasyon için Ek-4"te liste halinde belirtilen belgeleri içeren bir bildirim, söz konusu varyasyonun uygulamaya geçilmesini takip eden on iki ay içerisinde Kuruma sunulur. Ancak, ilgili beşeri tıbbi ürüne ait derhâl bildirim yapılması gereken Tip IA küçük varyasyon olması durumunda, bu bildirim söz konusu varyasyon uygulamaya geçirildikten sonra derhâl Kuruma sunulur.
(2) Kurum tarafından bildirim alındıktan sonraki otuz gün içinde, 11 inci maddede belirtilen prosedür uygulanır.

Tip IB küçük varyasyonlar için bildirim prosedürü
MADDE 9 –
(1) Ruhsat sahibi tarafından 17 nci maddeye istinaden hazırlanan ilgili kılavuzlarda koşulları belirtilmiş olan Tip IB küçük varyasyon için Ek-4"te liste halinde belirtilen belgeleri içeren bir bildirim Kuruma sunulur. Bildirimin bu fıkrada belirtilen gereklilikleri karşılaması halinde, Kurum tarafından geçerli bir bildirim alındığı ruhsat sahibine bildirilir.
(2) Kurum tarafından geçerli bir bildirim alındığı ruhsat sahibine bildirildikten sonra otuz gün içinde ruhsat sahibine olumsuz bir görüş bildirilmezse, bildirim Kurum tarafından kabul edilmiş sayılır. Bildirimin Kurum tarafından kabul edildiği durumlarda, 11 inci maddede belirtilen prosedür uygulanır.
(3) Kurum tarafından bildiriminin kabul edilemeyeceğine karar verilmesi durumunda, olumsuz görüşün gerekçeleri belirtilerek ruhsat sahibine bildirilir. Ruhsat sahibi, olumsuz görüşü aldıktan sonra otuz gün içerisinde, görüşte belirtilen gerekçeleri göz önüne alarak Kuruma düzeltilmiş bir bildirim gönderebilir. Ruhsat sahibi, görüşte belirtilen gerekçeleri göz önüne alarak bildirimi uygun şekilde düzeltmezse, bildirim reddedilmiş kabul edilir.
(4) Düzeltilmiş bir bildirimin sunulduğu durumlarda, Kurum bildirimi aldıktan sonra otuz gün içinde değerlendirir ve 11 inci maddede belirtilen prosedür uygulanır.
(5) Çeşitleme içermeyen ve Tip II büyük varyasyon içeren bir gruplandırmada Tip IB küçük varyasyon talebinin sunulduğu durumlarda bu madde geçerli olmayıp 10 uncu maddede yer alan prosedür geçerli olur. Çeşitleme içeren bir gruplandırmada Tip IB küçük varyasyon talebinin sunulduğu durumlarda bu madde geçerli olmayıp 13 üncü maddede yer alan prosedür geçerli olur.

Tip II büyük varyasyonlar için başvuru prosedürü
MADDE 10 –
(1) Ruhsat sahibi tarafından 17 nci maddeye istinaden hazırlanan ilgili kılavuzlarda koşulları belirtilmiş olan Tip II büyük varyasyon için Ek-4"te liste halinde belirtilen belgeleri içeren başvuru Kuruma sunulur. Başvurunun bu fıkrada belirtilen gereklilikleri karşılaması halinde, Kurum tarafından geçerli bir Tip II büyük varyasyon başvurusu alındığı ruhsat sahibine bildirilir.
(2) Kurumca geçerli bir başvuru alındığı ruhsat sahibine bildirildikten sonra altmış gün içerisinde değerlendirilerek ruhsat sahibine görüş bildirilir. Kurum tarafından, acil hallerde bu süre kısaltılabilir veya Ek-5'te belirtildiği şekilde terapötik endikasyonlarda değişiklik yapılması veya yenilerinin eklenmesi ile ilgili varyasyonlar için veya 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtildiği şekilde varyasyonların gruplandırılması için bu süre doksan güne kadar uzatılabilir.
(3) İkinci fıkrada belirtilen süre içerisinde, Kurum ruhsat sahibinden Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde ek bilgi ve belge sağlamasını talep edebilir. Bu durumda bu ek bilgi ve belgeler Kuruma gönderilinceye kadar prosedür beklemeye alınır ve Kurum ikinci fıkrada belirtilen süreyi uzatabilir.
(4) Kurumun değerlendirmesinin sonuçlanmasını takiben otuz gün içinde, 11 inci maddede belirtilen prosedür uygulanır.
(5) Çeşitleme içeren bir gruplandırmada Tip II büyük varyasyon talebinin sunulduğu durumlarda bu madde geçerli olmayıp 13 üncü maddede yer alan prosedür geçerli olur.

Prosedürün sonuçlandırılması
MADDE 11 –
(1) Bu maddeye atıfta bulunulan durumlarda, Kurum tarafından aşağıdakiler uygulanır:
a) Varyasyonun onaylandığı ya da reddedildiği ruhsat sahibine bildirilir.
b) Varyasyonun reddedildiği durumlarda, bu reddin gerekçeleri ruhsat sahibine bildirilir.
c) Uygulanabilir olduğu durumlarda, ruhsatname ya da ruhsat sertifikası onaylanan varyasyona uygun olarak Kurum tarafından tadil edilir.
ç) (Ek:RG-26/12/2023-32411) Bir beşeri tıbbi ürün için üretim yerinin yurt dışından yurt içine veya yurt içinden yurt dışına değiştirilmesi talebi ile Kuruma sunulan varyasyonların uygun bulunması halinde söz konusu beşeri tıbbi ürün için yeni ruhsat düzenlenir.

Grip aşıları
MADDE 12 –
(1) 10 uncu maddedeki hükümlerin istisnası olarak, yıllık güncelleme amacıyla bir grip aşısının etkin maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin varyasyonların incelenmesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralardaki prosedür uygulanır:
(2) Ruhsat sahibi tarafından, 17 nci maddeye istinaden hazırlanan ilgili kılavuzlarda koşulları belirtilmiş olan ve Ek-4"te listelenen belgeleri içeren başvuru Kuruma sunulur. Başvurunun bu fıkradaki gereklilikleri karşılaması halinde, Kurum tarafından geçerli bir başvuru alındığı ruhsat sahibine bildirilir.
(3) Kurum sunulan başvuruyu değerlendirir. Gerekli görüldüğünde, Kurum tarafından değerlendirmenin tamamlanması için ruhsat sahibinden ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.
(4) Geçerli bir başvuru alındığı ruhsat sahibine bildirildikten sonra kırk beş gün içerisinde değerlendirme tamamlanarak 11 inci maddede belirtilen prosedür uygulanır. Ek bilgi ve belgelerin talep edildiği tarihten bu verilerin Kuruma sunulduğu tarihe kadar başvuru beklemeye alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Prosedürler
Çeşitleme
MADDE 13 –
(1) Çeşitleme başvurusu için Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine uygun olarak yeni bir ruhsat başvurusu yapılır.
(2) Çeşitleme başvurusu, yeni bir ruhsat başvurusu gibi değerlendirilir. Değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular için ayrı bir ruhsat düzenlenir.
(3) (Ek:RG-26/12/2023-32411) Çeşitleme başvurusunda bulunulan beşeri tıbbi ürün için çeşitleme başvurusuna ilgi mevcut ruhsatın iptal edilmesinin talep edildiği durumlarda, çeşitleme başvurusunun ruhsatlandırma süreci, ruhsat başvurusunun ön değerlendirmesinin kabulünün başvuru sahibine resmi olarak bildirilmesi ile birlikte başlatılır.

İnfluenza (grip) ile ilgili pandemik durum
MADDE 14 –
(1) Grip virüsü ile ilgili pandemi durumunun Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınması veya Bakanlık tarafından kabul edilmesi halinde, bir grip aşısının varyasyonu, belirli klinik dışı veya klinik veriler eksik iken istisnai ve geçici olarak Kurum tarafından kabul edilebilir.
(2) Varyasyonun birinci fıkraya göre kabul edilmesi durumunda, ruhsat sahibinin eksik olan klinik dışı ve klinik verileri Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde Kuruma sunması gerekir.

Acil güvenlilik kısıtlamaları
MADDE 15 –
(1) Beşeri tıbbi ürünlerde halk sağlığı açısından risk bulunan ve acil güvenlilik kısıtlamalarının uygulamaya koyulmasını gerektiren durumlarda, ruhsat sahibi kendi inisiyatifi ile acil güvenlilik kısıtlamalarını uygulamaya koyar ve derhâl Kurumu bilgilendirir. Kurum bu bilgilerin alınmasından itibaren yirmi dört saat içerisinde herhangi bir geri bildirimde bulunmaz ise acil güvenlilik kısıtlamaları tüm sorumluluk ruhsat sahibinde olacak şekilde kabul edilmiş sayılır.
(2) Beşeri tıbbi ürünlerde halk sağlığı açısından risk teşkil eden bir durumun ortaya çıkması halinde, Kurum tarafından ruhsat sahibine acil güvenlilik kısıtlamaları getirilir.
(3) Acil güvenlilik kısıtlamasının ruhsat sahibi tarafından uygulamaya konması veya Kurum tarafından getirilmesi durumunda, ruhsat sahibi tarafından bu doğrultuda varyasyon başvurusu acil güvenlilik kısıtlamasının başlangıç tarihini takip eden on beş gün içerisinde Kuruma sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Varyasyonların Uygulamaya Geçilmesi
Varyasyonların uygulamaya geçilmesi
MADDE 16 –
(1) Tip IA küçük varyasyonlar için, 8 inci maddede belirtilen prosedür tamamlanmadan önce uygulamaya geçilebilir. Bir veya birden çok Tip IA küçük varyasyonla ilgili bildirimin reddedildiği durumlarda, ruhsat sahibi, Kurum tarafından 11 inci maddeye göre varyasyonun reddedildiğinin bildirildiği tarihten itibaren ilgili varyasyonu veya varyasyonları uygulamayı derhâl durdurur.
(2) Tip IB küçük varyasyonlar için yalnızca 9 uncu maddeye göre bildirimin Kurum tarafından onaylandığı ruhsat sahibine bildirildikten sonra veya 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre bildirimin kabul edilmiş sayılacağı süre sonunda uygulamaya geçilebilir.
(3) Tip II büyük varyasyonlar için, yalnızca 10 uncu maddeye göre başvurunun Kurum tarafından onaylandığı ruhsat sahibine bildirildikten sonra uygulamaya geçilebilir. Ancak Kurum, halk sağlığını etkileyen pandemi ve benzeri durumlarda, beşeri tıbbi ürünün halka erişimini kolaylaştırmak amacı ile Tip II büyük varyasyon başvurularının uygulamaya geçilmesi hususunda ek düzenlemeler getirebilir.
(4) Çeşitleme, yalnızca Kurum tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yeni bir ruhsat ve satış izni verildiği ruhsat sahibine bildirildikten sonra uygulamaya geçilebilir.
(5) Güvenlilik sorunlarıyla ilişkili acil güvenlilik kısıtlamaları ve buna bağlı varyasyonlar Kurum ve ruhsat sahibi tarafından birlikte belirlenen bir süre içerisinde uygulamaya geçilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kılavuz
MADDE 17 –
(1) Kurum gerekli olduğu durumlarda ve özellikle;
a) Varyasyonlar için başvuru şartları ve sunulması gereken belgeler,
b) Çeşitleme başvuruları ile varyasyon başvurularının karşılaştırılarak sınıflandırılması,
hakkında uyulacak genel ilkeleri kılavuz halinde yayımlar.
(2) Kurum gerekli gördüğü durumlarda bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik ek kılavuzlar veya tebliğler yayımlar.

Güven
MADDE 18 –
(1) Karşılaştırılabilir standartlara sahip diğer ilaç otoriteleri veya bölgesel veya uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan önceki değerlendirmeler dikkate alınabilir.

Onay sonrası piyasaya sunum (Değişik başlık:RG-26/12/2023-32411)
MADDE 19 –
(1) Barkod değişikliğine neden olan varyasyonlarda ruhsat sahibinin talebi olması halinde; barkod değişikliğine neden olan varyasyonun onaylandığı tarihten sonra altı ay süre ile eski barkodlu ürünlerin üretilmesine ve piyasaya sunulmasına izin verilir. Bu durumdaki ürünlerin üretim bildirimlerine ilişkin kontrol işlemleri İlaç Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bu ürünler, miatları doluncaya kadar piyasada bulunabilir.
(2) (Ek:RG-26/12/2023-32411) Çeşitleme başvurusunda bulunulan beşeri tıbbi ürün için çeşitlemesi yapılan mevcut ruhsatın iptal edilerek yeni ruhsatın düzenlendiği durumlarda ruhsatın düzenlendiği tarihten sonra altı ay süre ile eski ruhsata ait barkodlu ürünlerin aynı barkod ile üretilmesine ve piyasaya sunulmasına izin verilir. Bu durumdaki ürünlerin üretim bildirimlerine ilişkin kontrol işlemleri İlaç Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bu ürünler, miatları doluncaya kadar piyasada bulunabilir.

Gizlilik
MADDE 20 –
(1) Ruhsatlı beşeri tıbbi ürünlerde yapılacak varyasyonlarda ruhsat sahibi tarafından Kuruma sunulan bilgiler gizlidir. Bu gizlilik Kurum tarafından korunur.

Sürekli izleme
MADDE 21 –
(1) Kurum tarafından talep edilmesi durumunda ruhsat sahibi, ilgili varyasyonun uygulamaya geçilmesi ile ilgili talep edilen tüm bilgileri geciktirmeden ibraz eder.

Cezai hükümler
MADDE 22 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine uymayanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Varyasyonun uygulanmamasının ilgili beşeri tıbbi ürün için kalite, güvenlilik ve etkililik sorunları oluşturduğu durumlarda Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 22 nci maddesi doğrultusunda işlem başlatılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 –
(1) 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar
MADDE 24 –
(1) Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmeliğe diğer mevzuat ile yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Mevcut başvuruların durumu
GEÇİCİ MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan ruhsatlı beşeri tıbbi ürünlerdeki varyasyonlara dair başvurular, ruhsat sahibi tarafından aksi talep edilmedikçe başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 25 –
(1) Bu Yönetmelik, 24/11/2008 tarihli ve (AT) 1234/2008 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin ve Veteriner Tıbbi Ürünlerinin Ruhsat Koşullarında Yapılan Varyasyonların İncelenmesine Dair Komisyon Tüzüğü ve 6/11/2001 tarihli ve 2001/83/AT sayılı Beşeri Tıbbi Ürünler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük
MADDE 26 –
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 27 –
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

________
(1) 26/12/2023 tarihli ve 32411 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğe 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere (h) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete"nin
Tarihi Sayısı
18/12/2021 31693
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1 26/12/2023 32411 - RD/2023/12/2