CTD (Ortak Teknik Doküman) KILAVUZU
IRD-KLVZ-02

Versiyon Yayım Tarihi
İlk Versiyon Yürürlük Tarihi 01.01.2006
1. Revizyon Yürürlük Tarihi 18.01.2022
2. Revizyon Yürürlük Tarihi 15.11.2022
3. Revizyon Yürürlük Tarihi 05.06.2024

Cilt 2B
Başvuru Sahiplerine Bildiri
Beşeri tıbbi ürünler
Ortak Teknik Doküman (CTD) dosyasının sunumu ve formatı

Önsöz
Başvuru Sahiplerine yönelik bu Bildiri (BSB) Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği"nin Ek I yükümlülüklerini yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.
BSB şu an aşağıdaki ciltler olarak yayımlanmıştır:
Ruhsatlandırma prosedürlerini ele alan Cilt 2A
Başvuru dosyasının sunumu ve formatını ele alan Cilt 2B
Ruhsatlandırma kılavuzu ele alan Cilt 2C
Yukarıda bahsedilen ciltlerin tüm güncellemeleri Avrupa Komisyonu"nun farmasötik birim internet sitesinde aşağıdaki adreste bulunabilir:
https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-2_en

Giriş
Başvuru dosyasının sunumu ile ilgili olan Cilt 2B, ruhsat başvuruları için yapılan dosyaların nasıl derleneceği konusunda rehberlik sunar. Bu kılavuz hazırlanırken ilgili kılavuzlar dikkate alınmıştır (örneğin, ICH internet sitesinde: http://www.ich.org ve Avrupa Komisyonu internet sitesinde yayımlanan dokümanlar).
Başvuru sahiplerine bildirinin güncellemesi olan Cilt 2B CTD de, Kalite, Güvenlilik ve Etkililik açılarından revize edilmiş ICH CTD kılavuzunu içerir (bkz, http://ich.org).
Her modülle ilgili CPMP/ICH kılavuzu listesi eklenmiş olup bunun ruhsat dosyasının hazırlanmasında dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar düzenli aralıklarla güncellenecektir.
CTD, üç ICH bölgesi olan Avrupa, ABD ve Japonya"daki ruhsatlandırma makamlarına sunulacak başvuruların planlı şekilde sunumu için uluslararası çapta üzerinde uzlaşmaya varılan bir formattır. CTD"nin hedefi, zaman ve kaynak tasarrufunda bulunmak ve ruhsatlandırma incelemelerini ve iletişimi kolaylaştırmaktır.
CTD, elde edilen veriler için uygun bir format sunmaktadır. Başvuru sahipleri kılavuzda belirtildiği gibi, Ortak Teknik Doküman"ın genel yapısını değiştirmemelidir. Ancak, klinik dışı ve klinik özetlerde, başvuru sahipleri, sonuçların anlaşılmasını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak üzere, teknik bilgilerin mümkün olan en iyi tablo sunumunu vermek gerektiğinde bireysel formatları değiştirebilir.
CTD formatı, tüm başvuru türleri için geçerli olacaktır (yeni kimyasal etkin maddeler, radyofarmasötikler, aşılar, bitkisel ürünler, vs.). Bu formatın belirli bir ürün türüne uygulanabilirliğini belirlemek üzere başvuru sahiplerinin Kuruma danışmaları gerekmektedir.

Terminoloji
Ortak Teknik Doküman uluslararası bir doküman olduğundan, doküman geliştirilirken “etkin madde”, “tıbbi ürün” ve “pazarlama ruhsatı” gibi Avrupa"daki hukuki terimler kullanılmamıştır. Başvuru sahiplerine “beşeri tıbbi ürün” teriminin hem farmasötik hem de biyolojik tıbbi ürünleri kapsadığı hatırlatılmaktadır. Aksi belirtilmediği sürece, bu terim, “müstahzar ürün” ile eş anlamlı olarak kullanılmalıdır. Buna benzer şekilde, “etkin madde” terimi, “ilaç maddesi” terimi ile eşanlamlı olarak kullanılmalıdır.
ICH dokümanlarında kullanılan terimler başvurunun CTD bölümünde kullanılabilir.

Ruhsat Başvurularının Sunulması:
Başvuru dosyalarının içeriğine ilişkin mevcut şartlar, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 8 inci maddesine ve Ek I"e uygun olarak sunulmalıdır.
Başvuru sahiplerinin, son güncellenmiş bilgileri doğrulamak üzere, aşağıda verilen resmi internet adreslerine başvurmaları önerilmektedir:
Başvuru sahiplerinin en son güncellenen bilgi için:
http://www.titck.gov.tr
http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/homev2.htm

Daha önce ruhsatı olan tıbbi ürün dosyalarının yeniden formatlanması
Daha önce ruhsatlandırılmış olan tıbbi ürünlerin dosyalarının yeni CTD formatında yeniden formatlandırılması zorunluluğu yoktur.
Ruhsat sahibi dosyasını yeniden formatlandırmak isterse, bu işlemin yapılmasına izin verilecektir; ancak, söz konusu işlemin dosyanın klinik dışı ve klinik bölümlerinde yapılması tavsiye edilmemektedir. Bununla birlikte, özellikle 1 Temmuz 2007 tarihinden sonra, varyasyonların ve bir ürünün yeni formlarının ele alınmasını kolaylaştırmak üzere, firmaların dokümantasyonun Kalite ile ilgili bölümünü CTD formatına göre gönüllü olarak yeniden formatlandırmaları tavsiye edilmektedir. Bu yeniden formatlandırma işlemi, (mevcutsa) herhangi bir İlaç Ana Dosyası ve ayrıca bütün onaylanan varyasyonları dahil ve entegre ederek, kalite ile ilgili bölümlerin tamamını içermelidir. Ruhsat Sahibi tarafından verilen yazılı bir beyan da sunularak Kalite Modülü"nün içeriğinin/verilerinin onaylanmış Kalite bölümü ile birebir aynı olduğu ve yeniden formatlandırma işleminin sonucunda dosyada herhangi bir değişiklik meydana gelmediği belirtilmelidir.
CTD formatında sunulmuş olan yeniden formatlandırılmış Kalite dokümantasyonun, CTD formatında yeni bir Modül 3 içermesi gerekmektedir, ancak bunun Kalite Uzmanı için imzalanmış şablon ile birlikte, Kaliteye İlişkin Genel Özeti içermesi zorunlu değildir. Modül 1"in sunulması şart değildir. Orijinal Bölüm II biyoeşdeğerlik ile ilgili veri içeriyorsa, bu verilerin Bölüm II"den alınıp, yeni CTD yapısına göre yeniden formatlandırılmaları ve ayrı bir dosyada ekli olarak sunulmaları gerekmektedir.
Yeniden formatlandırılmış dokümantasyonun, bir varyasyon, ürünün farklı dozaj ve formlarındaki sunumu (çeşitleme) veya yenileme ile tercihen aynı zamanda, ancak ayrı olarak sunulması gerekmektedir. Gerektiğinde, yeniden formatlandırılmış (değiştirilmemiş) bilgiler ve aynı zamanda sunulan varyasyon/ çeşitleme veya yenilemeyi destekleyen dokümantasyon arasında net bir ayırım yapılmalıdır.
Bir dosyanın yeniden formatlandırılması, dosya içeriğinde herhangi bir değişiklik olmadığından, yasal açıdan varyasyon tanımına girmez.
Bir ücret alınıp alınmayacağı konusunda Kurum karar verir.

Başvurunun sunulması
Ortak Teknik Doküman beş modül olarak organize edilmiştir.

İdari, ulusal bilgiler Modül 1"de verilmiştir. Bu modül (Başvuru Formu, Kısa Ürün Bilgileri, Ambalaj ve Kullanma Talimatı vb.) gibi idari veriler açısından ulusal gerekliliklerini içerir.

Modül 2, uygun kalifikasyonlara ve deneyime sahip kişiler (uzmanlar) tarafından hazırlanması gereken, yüksek düzeydeki özetleri içermektedir (Genel Kalite Özeti, Klinik Dışı Genel Bakış/ Özetler ve Klinik Genel Bakış/ Özetler). Yasal nedenlerden dolayı, “Uzman Raporu” teriminin kullanılması gerekiyor olsa da, içeriğin, Kaliteye İlişkin Genel Özet, Klinik Dışı Genel Bakış/ Özet ve Klinik Genel Bakış/ Özet dokümanlarında verilmesi beklenmektedir. Eski Uzman Raporlarının yerini şimdi Modül 2 almıştır. Uzmanların eğitimleri ve spesifik uzmanlıkları ile ilgili, Modül 1.4"teki uzmanlar hakkında bilgiler bölümde kısa bilgi sunmaları ve bunu imzalamaları gerekmektedir.

Modül 3"te kimyasal, farmasötik ve biyolojik dokümantasyon sunulmaktadır. Bu bilgilerin Kılavuz M4Q"da belirtildiği gibi yapılandırılmış olması gerekmektedir.
İlaç/ etkin madde ve bir ilaç/ tıbbi ürün üzerinde gerçekleştirilen Toksikolojik ve Farmakolojik Testlere ilişkin dokümantasyon Klinik Dış Özetlerde (Modül 2"den) ve Klinik Dışı Çalışma Raporları tarafından (Modül 4) sağlanması gerekir. Bu raporların Kılavuz M4S"te belirtilen şekilde sunulmaları gerekir.
İlaç/ tıbbi ürün ile ilgili yürütülen Klinik Çalışmalara ilişkin dokümantasyon, Klinik Özetlerden (Modül 2"den) ve Klinik Araştırma Raporlarından (Modül 5) temin edilmesi mümkündür. Bu raporların Kılavuz M4E"te belirtilen şekilde sunulmaları gerekir.

// tamamı için ekleri indiriniz //
REVİZYON TARİHÇESİ
Revizyon No Revizyon Tarihi Gerekçe ve Açıklamalar
01 18.01.2022 Güncel uluslararası mevzuata göre düzenleme yapılmıştır.
02 15.11.2022 Kılavuz formatında güncelleme gerçekleştirilmiştir.
03 05.06.2024 Başvuru Sahiplerine Bildiri ekinin “Avrupa Farmakopesi"nde Avrupa Uygunluk Sertifikası"na ilişkin monograflar (Certificate of European Pharmacopoeia - CEP)” başlığından sonra gelmek üzere yardımcı madde olarak kan ürünü içeren ürünlerin PMF dosya gereklilikleri ile ilgili bilgi verme amacı ile “PLAZMA ANA DOSYASINA İLİŞKİN BİLGİ (PMF)” başlığı ve içeriği eklenmiştir.