TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Üst Kuruluş : Derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonlar
 Kaynak: Dernekler Kanunu (5253)
 Validasyon
Herhangi bir prosedür, proses, ekipman, materyal, sistem veya faaliyetin, beklenen sonuçları verdiğinin GMP prensiplerine göre kanıtlanması işlemidir (kalifikasyon a bakınız)
 Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz
 VAMF
Vaccine Antigen Master File - Aşı Antijeni Ana Dosyası
 Kaynak: Seri Serbest Bırakma Kılavuzu / R.G. No: 20220211
 Varyasyon
1) Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 8 inci, 9 uncu, 10 uncu, 33 üncü, 34 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddelerinde ve Ek-1"inde bahsedilen bilgilerin içeriklerinde veya,
2) Beşeri tıbbi ürünün ruhsatını ve kısa ürün bilgilerini etkileyen koşullarda, yükümlülüklerde veya kısıtlamalarda veya kısa ürün bilgilerinde yapılan değişiklikler ile bağlantılı olarak ambalaj bilgilerinde veya kullanma talimatında, yapılan değişiklikler
 Kaynak: Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik / R.G. No: 31693
 Varyasyon
1) 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde ve ruhsatlı homeopatik tıbbi ürünlerdeki varyasyonlara dair kılavuzda belirtilen bilgilerin içeriklerinde veya,
2) HÜB ve homeopatik tıbbi ürünün ruhsatını etkileyen koşullar, yükümlülükler veya kısıtlamalar ya da ambalaj bilgileri ve/veya HÜB"de,
yapılan değişiklikler
 Kaynak: Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 31699
 Vazife malullüğü
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 47 nci maddesinde tarif edilen vazife ve/veya harp malullüğü halleri
 Kaynak: Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği / R.G. No: 26981
 VEDOP
Vergi Daireleri Tam Otomasyon Projesi
 Kaynak: Tıbbi Cihazların Ürün Takip Sistemi Tekil Hareket Bildirimlerine İlişkin Kılavuz / R.G. No: 20220203
 Veteriner Tıbbi Ürün / Ürün
Hayvanlarda hastalığı önlemek ve/veya tedavi etmek, tıbbi bir teşhis koymak veya fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek veya değiştirmek amacıyla hayvana veya hayvan için uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu
 Kaynak: Beşeri ve Veteriner Tıbbi Ürünlerde Kullanılan Renklendiricilerle İlgili Tebliğ / R.G. No: 25704
 vijilans
kelime anlamı olarak, bir tehlikeye karşı uyanık olma durumu veya güvenliği sağlamaya yönelik gözlem yapma durumunu ifade eder
 Kaynak: İEGM