TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Katılım payı : Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutar
 Kaynak: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510
 Hak sahibi
1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalıların, yaşlılık ve malullük aylığı almakta olanların sağlık yardımından yararlanan eş ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları, ana ve babaları ile ölüm aylığı alanlar
 Kaynak: Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği / R.G. No: 25895
 Hak sahibi
Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malûllük veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babası
 Kaynak: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 / R.G. No: 26200
 Hakim Durum
Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü
 Kaynak: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun / R.G. No: 22140
 Halk
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye de ikamet eden yabancılar ile ulusal mevzuat çerçevesinde bir veya daha fazla tüzel kişi veya bu tüzel kişilerin birlik, organizasyon veya gruplar
 Kaynak: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939
 Halk
Etikette yer alan kullanım talimatları haricinde kişisel koruyucu ekipmanlar ve zararlı kimyasalların elleçlenmesi konula-rında herhangi bir eğitimi bulunmayan, profesyonel olmayan tüketiciler
 Kaynak: Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 31066
 Halkın katılımı toplantısı
Kapsam ve özel format belirleme toplantısından önce halkı proje hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılan toplantı
 Kaynak: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939
 Ham Bitki (Bitkisel Drog)
Taze veya kurutulmuş tıbbi bitki veya bitki parçalarıdır
 Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz
 Ham madde
Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan birincil üretimden elde edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden her biri
 Kaynak: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179)
 Ham veri
Çalışmada elde edilen orijinal gözlemler ve faaliyetlerin sonuçlarını içeren orijinal laboratuvar kayıtları ve dokümantasyonları veya bunların onaylı kopyalarını veya fotoğraflar, mikrofilm kopyaları, mikrofiş kopyaları, bilgisayar kayıtları, gözlemler, otomatik cihazlarda elde edilen kayıtlar gibi veriler
 Kaynak: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
 Harcama talimatı
Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin Kurum adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belge
 Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği / R.G. No: 26566
 Hasta
Kurum tarafından sağlık yardımları karşılanan ve bu protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişiler

2. PROTOKOLE GÖRE HİZMET ALACAK KİŞİLER
2.1.SUT"un (1.2) numaralı maddesinde belirtilen kişiler.
2.2. Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar ile bu kişilerin sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
a)Eşi,
b)18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,
c)Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası.
 Kaynak: SGK Kapsamındaki Kişilerin TEB Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol
 Hastane ürünü
Sadece hastanede kullanılan ve perakende satış fiyatı olmayan ürünü
 Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 30195
 Hastaneye satış fiyatı
Kaynak ülkedeki hastane ürününün KDV ve iskonto hariç fiyatını
 Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 30195
 Hatalı ürün
Tüketicinin sağlığı ve emniyeti açısından bir tehlike arz eden veya kalite hataları tespit edilen ürün
 Kaynak: Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde Malzeme ve Terkipler ile Bitkisel Preparatların geri çekilmesi ve toplatılması hakkında yönetmelik / R.G. No: 19196
 Hava Kilidi (AIR - LOCK)
Temizlik derecesi bakımından birbirinden farklı iki veya daha çok oda (bölüm) arasında yer alan ve odalar arasında geçiş yapılırken, odalar arasındaki hava akımını kontrol etmek amacına hizmet eden, kapalı, iki veya daha çok kapısı bulunan odadır. Bir hava kilidi, kişiler ya da mallar için tasarımlanır ve kullanılır
 Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz
 Hedef
Bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajların, ağırlık olarak geri kazanılması gereken miktarının, piyasaya sunulan miktarına oranı
 Kaynak: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği / R.G. No: 26562
 Hemovijilans
Kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan beklenmedik veya şiddetli yan etki ya da olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı prosedür bütünü
 Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
 Hızlandırılmış stabilite testleri
Formal stabilite test programının bir parçası olup, abartılmış saklama koşulları (yüksek sıcaklık ve yüksek nem gibi) uygulamak suretiyle kimyasal bozunma ve fiziksel değişim hızını artırmaya yönelik çalışmalardır.

Bu çalışmalar geçici bir raf ömrü tespitinde yardımcı olabilir, nakliye gibi, ürünün etiketinde belirtilen saklama koşullarının dışındaki koşullara kısa süre maruz kalmasının sonuçlarını değerlendirmek üzere kullanılabilir. Ancak hızlandırılmış stabilite çalışmaları daima beklenen saklama koşullarında yürütülen gerçek zaman (uzun süreli) stabilite çalışmaları ile tamamlanmalıdır.
 Kaynak: İlaç Ruhsat Başvuruları İçin Stabilite Çalışmaları Rehberi
 Hizmet
Bir beden veya menfaat karşılığında yapılan bedeni, fikri veya her ikisi beraber olan faaliyetler
 Kaynak: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun / R.G. No: 22140
 Hizmet akdi
22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet akdini ve iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesini veya hizmet akdi
 Kaynak: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5510 / R.G. No: 26200
 Hizmet birimi
Transfüzyon merkezi, kan bağışı merkezi ve bölge kan merkezi
 Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Kanunu / R.G. No: 26510
 Hizmet birimi
Transfüzyon merkezi, kan bağışı merkezi ve bölge kan merkezleri
 Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
 Hizmete sunum
Araştırma amaçlı cihazlar hariç olmak üzere bir cihazın kullanım amacına uygun olarak Türkiye pazarında ilk defa kullanılmak üzere son kullanıcı için hazır hale getirildiği aşama
 Kaynak: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği / R.G. No: 31499
 Homeopatik tıbbi ürün
Farmakopede tanımlanan üretim usûlleri uyarınca homeopatik stok olarak adlandırılan maddelerden hazırlanan herhangi bir tıbbi ürün
 Kaynak: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28970
 Hücre Bankası Sistemi
Bir hücre bankası sistemi, tanımlama için tamamen karakterize edilmiş ve bulaşmaya uğramamış aynı ana hücre bankasındaki hücrelerce, kültür içerisinde ard arda üretilen ürün serileridir. Ana hücre bankasından hazırlanan belirli sayıdaki kaplar ile "çalışma hücre bankaları" hazırlanır. Bir hücre bankası sistemi, rutin üretim sırasında ve sonrasında gerçekleşen geçiş (pasaj) düzeyi veya dublikasyona uğrayan popülasyon açısından valide edilir.
 Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz
 Hücre Kültürü
Çok hücreli organizmalardan izole edilen hücrelerin in-vitro ortamda üretilmesiyle elde edilen oluşumdur.
 Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz