TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
İçerik Belirtiniz?
 
 
 Serbest bölge : 3218 şayili Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca yer ve sınırları belirlenen alanlar
 Kaynak: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179)
 Dağıtıcı
Tehlikeli madde ve/veya müstahzarın üretici veya ithalatçıdan kullanıcıya ulaşmasını teminen ara alım - satım işlemlerini yürüten gerçek veya tüzel kişiler
 Kaynak: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların sınıflandırılması, Ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında yönetmelik / R.G. No: 27092
 Dağıtım
Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin satınalınması, tedarik edilmesi, depolanması, ithali ve ihracı dahil olmak üzere, yetkili kişi ve kuruluşlara ulaştırılmasını da içine alan bütün faaliyetlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesi
 Kaynak: Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 23852
 Dağıtım
Kan ve kan bileşenlerinin imalatçıya, transfüzyon merkezlerine sunulmasını (kan ve kan bileşenlerinin transfüzyon amaçlı olarak verilmesini kapsamaz)
 Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği / R.G. No: 27074
 Datamatrix
Kare yada dikdörtgen şekillerde basılabilen 2 boyutlu bir barkoddur. Koyu ve açık renkli noktalar ve bu noktaları çevreleyen bir çizgi ile oluşturulan bir şekildedir.
İçerdiği veriye göre çeşitli boyutlarda oluşturulur.
Datamatrix bir data taşıyıcı ve bir data yapısı içerir. Data taşıyıcı, datamatrix"in taşıdığı verinin otomatik olarak ve kolayca okunmasını sağlayan ve veri içeriğinin tanınması için kullanılan sembolerdir. Data taşıyıcı ECC200 standardında olmalıdır. GS1, verinin uygulama özelliklerini tanımlayarak GS1 Datamatrix standardını oluşturmuştur. GS1 Datamatrix alanlar ve bu alanların içerdiği veriler, ortamdan bağımsız olarak birlikte değerlendirilebilir. Bu yapıyı bir veri tabanı yapısına benzetebiliriz.
 Kaynak: İEGM
 Dava tarihçesi estoppel
Önceden yapılan eyleme dayalı olarak değişiklik yapılmasının önlenmesi
 Kaynak:
 Değerlendirilen aktif madde
Liste-I, Liste-IA veya Liste-IB"de yer alan herhangi bir aktif madde
 Kaynak: Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 31066
 Değerlendirme süreci
Ürün analiz işlemlerini, üretim tesislerinin GMP denetimini, ön değerlendirme ile başlayıp piyasaya arz ile sonuçlanan ruhsat başvurusunun geçirdiği tüm aşamaları
 Kaynak: TİTCK Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Kılavuz
 Değerlendirme ve Denetim Komisyonu
Ar-Ge merkezi ve rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimini yapmak üzere 14 üncü maddeye göre oluşturulan ve sekretaryasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yürüteceği Değerlendirme ve Denetim Komisyonu
 Kaynak: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği / R.G. No: 26953
 Değişiklik
19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinde bahsedilen belgelerin içeriklerinde yapılan değişiklikler
 Kaynak: Ruhsatlandırılmış veya Ruhsatlandırma Başvurusu Yapılmış Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Değişikliklere Dair Yönetmelik / R.G. No: 25823
 Dekstroz veya dekstroz monohidrat
Bir molekül kristal suyu içeren, saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-glukozu
 Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği ( 2006 / 40 ) / R.G. No: 26268
 Dekstroz veya susuz dekstroz
Kristal suyu içermeyen, kuru madde miktarı ağırlıkça en az %98 olan saflaştırılmış ve kristallendirilmiş D-glukozu
 Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği ( 2006 / 40 ) / R.G. No: 26268
 Denatüran
Denatürasyon amacıyla ve bu Tebliğin öngördüğü şekilde etil alkole katılan maddeler
 Kaynak: Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ / R.G. No: 25620
 Denatürasyon
Etil alkolün içine, içilmesini ve içki imalinde kullanılmasını önlemek amacıyla, renk ve/veya koku ve/veya tat veren, ancak girdi olarak kullanılacağı imalata zarar vermeyen maddelerden bir veya birkaçının katılması işlemi
 Kaynak: Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğ / R.G. No: 25620
 Denetçi
Kurumda görev yapan Sağlık Başdenetçisini, Sağlık Denetçisini ve Sağlık Denetçi Yardımcısı
 Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği / R.G. No: 30217
 Denetim
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün, yurt içinde ve yurt dışında yürütülen araştırmaları, araştırmaların yapıldığı yerleri, destekleyiciyi ve sözleşmeli araştırma kuruluşunu, araştırılan ürünlerin imal edildiği yerleri, araştırma ile ilgili analizlerin yapıldığı laboratuvarları; bu Yönetmeliğe, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna, İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzuna ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden, önceden haber vererek veya haber vermeden denetlemesidir
 Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09
 Denetim
Klinik araştırma yapılan yerlerin, destekleyici veya sözleşmeli araştırma kuruluşuna ait merkezlerin, araştırmaya ait belgeler ve kayıtların, kalite güvencesi düzenlemelerinin ve araştırma ile ilgili olan etik kurullar dâhil diğer kurum, kurul ve kuruluşların bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygunluğu açısından Kurum tarafından incelenmesi faaliyetleri
 Kaynak: Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28617
 Denetim görevlisi
Ulusal İLU İzleme Mercii adına test birimlerini ve çalışmaları denetlemekle görevli olan kişi
 Kaynak: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
 Denetim planı
Denetim otoritesinin önceliklerini ve hedeflerini belirleyen stratejik ve halka açık doküman
 Kaynak: Çevre Denetimi Yönetmeliği / R.G. No: 27061
 Denetim programı
Denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilecek operasyonel faaliyetleri içeren içsel doküman
 Kaynak: Çevre Denetimi Yönetmeliği / R.G. No: 27061
 Denetimle görevli personel
Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Bakanlıkça görevlendirilen işin niteliğine uygun sertifikalı personel
 Kaynak: Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 26563
 Deney başlangıç tarihi
Çalışmaya özgü ilk verinin alındığı tarih
 Kaynak: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
 Deney bitiş tarihi
Çalışmada son verinin alındığı tarih
 Kaynak: İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması, İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 27516
 Depo
Gıda maddelerini muhafaza etmek amacıyla tesis edilen yerler
 Kaynak: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179)
 Depocuya satış fiyatı (Fabrika çıkış fiyatı)
Kaynak ürünün, satışa sunulmuş olduğu ülke/ülkelerdeki KDV ve iskonto hariç resmi depocuya satış fiyatını, bu fiyatın bulunamadığı durumlarda ise perakende satış fiyatından KDV, eczacı ve depocu kâr oranları düşülerek bulunan satış fiyatını
 Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 30195
 Dernek
Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi toplulukları
 Kaynak: Dernekler Kanunu (5253)
 Destek personeli
Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, isçi ve benzeri personel
 Kaynak: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun / R.G. No: 26814
 Destekleyici
Bir klinik araştırmanın başlatılmasından, yürütülmesinden veya finanse edilmesinden sorumlu olan kişi, kurum veya kuruluşu; araştırmanın destekleyicisi yoksa çok merkezli klinik araştırmalarda araştırma koordinatörünü, münferit araştırmalarda ise sorumlu araştırmacıyı ifade eder.
 Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09
 Destekleyici
Klinik araştırmanın başlatılmasından, yürütülmesinden veya finanse edilmesinden sorumlu olan kişi, kurum veya kuruluş
 Kaynak: Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28617
 Destekleyici stabilite verileri
Ön stabilite verileri dışında; yeni bir etkin madde ve farmasötik ürüne ilişkin küçük çaplı araştırma amacı ile üretilen seriler, sentetik yolla üretilen ilk ilaç etkin maddesi serileri, benzer formülasyonlar, farklı ambalaj türleri ile yapılan stabilite çalışmalarından elde edilen verilerdir. Bu veriler analitik yöntemleri, raf ömrünü ve saklama koşullarını destekler
 Kaynak: İlaç Ruhsat Başvuruları İçin Stabilite Çalışmaları Rehberi
 Devam patentleri
Yeni formulasyonlar, hastalık uygulamaları gibi ürün üzerinde yapılan ciddi buluşlarla, patent sahibi devam patentleri tescil ettirerek ürününün koruma süresini uzatabilir
 Kaynak:
 Diagnostik ürünler
Herhangi bir hastalığın veya fizyolojik durumun teşhisi ve belirlenmesi için hazırlanmış test ürünlerini ve malzemeleri
 Kaynak: Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 23852
 Dil ve konuşma terapisti
dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan, bireylerin ses, konuşma ve dil bozukluklarının önlenmesi için çalışmalar yapan ve ilgili uzman tabip tarafından teşhisi konulmuş yutkunma, dil ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonunu sağlayan sağlık meslek mensubudur.
 Kaynak: Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun / R.G. No: 27916
 Dış ambalaj
Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden olmayan ambalaj
 Kaynak: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği / R.G. No: 26562
 Diş protez teknikeri
meslek yüksekokullarının diş protez programından mezun; diş tabibi tarafından alınan ölçü üzerine, çene ve yüz protezlerini, ortodontik cihazları yapan ve onaran sağlık teknikeridir.
 Kaynak: Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun / R.G. No: 27916
 Distribütör
Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin satışını yapmak üzere yurtdışından ve/veya serbest bölgeden getiren, ancak gümrük işlemlerini kendisi yapmayıp gümrükte operatöre devir etmek suretiyle satışını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişi
 Kaynak: Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 25494
 Diyaliz teknikeri
meslek yüksekokullarının diyaliz programından mezun; tabibin yönlendirmesine göre hastaya diyaliz uygulamalarını yapan sağlık teknikeridir.
 Kaynak: Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun / R.G. No: 27916
 Diyetetik ürünler
Özel mevzuatına uygun olarak izin alınmak kaydı ile satışa sunulan her türlü özel beslenme ürünlerini ve maddeler
 Kaynak: Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 23852
 Diyetisyen
beslenme ve diyetetik alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; sağlıklı bireyler için sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.
 Kaynak: Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun / R.G. No: 27916
 Doğrudan Erişim
Klinik araştırmanın değerlendirilmesi amacıyla araştırmaya ait kayıt ve raporları inceleme, analiz etme, doğrulama ve kopyalama iznidir. Doğrudan erişimi bulunan bütün taraflar (örneğin: Bakanlık ve ilgili sağlık otoriteleri, destekleyiciler, izleyiciler ve yoklama yapan kişi/kişiler), gönüllülerin kimlikleri veya destekleyicinin mülkiyetindeki bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla, ilgili mevzuatla getirilen sınırlamalar çerçevesinde gerekli önlemleri almalıdırlar
 Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09
 Dökme alkol
Yetkili alkol dağıtım firmaları tarafından, 250 litreden büyük hacimli kap veya tankerler ile üretiminde girdi olarak kullanan firmalara satışı yapılan etil alkol veya metanolü
 Kaynak: Etil Alkol Ve Metanolün Üretimi İle İç Ve Dış Ticaretine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28100
 Dokümantasyon
Klinik araştırmaya ait yöntem, uygulama ve/veya araştırmanın sonuçlarını, araştırmayı etkileyen faktörleri ve gerçekleştirilen eylemleri açıklayan veya kaydeden, her türlü kayıt (yazılı, elektronik ve manyetik kayıt; tarama kaydı, röntgen ve elektrokardiyogram kaydı gibi)dır
 Kaynak: İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu / 29/01/09
 Drog
Doğal kaynaklı ilaç hammaddesi
 Kaynak: Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği / R.G. No: 27721
 Düşük riskli biyosidal ürün
Liste-IA"da belirtilen aktif maddeleri içeren, şüpheli herhangi bir madde barındırmayan ve kullanım koşulları dâhilinde insan, hayvan ve çevre üzerinde düşük risk taşıyan biyosidal ürünler
 Kaynak: Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 27449
 Duyarlı yöreler
Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri ile duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylere ulaştığı belirlenen yörelerle, ülkemiz mevzuatı ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli görülen bu Yönetmeliğin EK-V inde yer alan alanlar
 Kaynak: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939
 Duyusal inceleme
Ürünün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasından önce, denetimle görevli personelin duyularını kullanarak yapacağı inceleme
 Kaynak: Sağlık Bakanlığınca Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetiminin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 26563
 Düzeltici faaliyet
Potansiyel veya mevcut bir uygunsuzluğun ya da istenmeyen diğer bir durumun nedenini ortadan kaldırmak için yürütülen faaliyet
 Kaynak: Tıbbi Cihaz Yönetmeliği / R.G. No: 31499