Ana sayfa Üyelerimiz, Tarihçe, Yön. Krl., Den. Krl. Sektörel Bilgiler Mevzuat, Resmi Gazete, Sağ.Bkn. Kararları Sirküler, duyurular, anketler, İlaç Fiyat Geçmişi, ara ürünler v.s. İletişim, Ulaşım Bilgileri English
 
İçerik belirtiniz ?  
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z -
 
Paket transfer sistemi (PTS)
Paydaşlar arasında transfer edilen tüm ürünlerin karekodlarını ve bu ürünleri içeren taşıma birimlerinin hiyerarşi bilgisinin transferini sağlayan uygulamayı
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği / R.G. No: 30048
Paris Sözleşmesi
8/8/1975 tarihli ve 7/10464 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Sınai Mülkiyetin Himayesine Mahsus Milletlerarası Bir İttihat İhdas Edilmesine Dair 20/3/1883 tarihli Sözleşmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından usulüne göre yürürlüğe konulmuş bu Sözleşme ile ilgili değişiklikleri
  Kaynak: Sınai Mülkiyet Kanunu / R.G. No: 29944
Parti numarası
Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan numaradır. Beşeri Tıbbi ürünlerde eskiden “Seri Numarası” olarak kullanılan numara, yeni sistemde “Parti Numarası” olarak ifade edilmektedir. Parti Numarası değişken uzunlukta olup en fazla 20 karakter uzunluğundadır, karekod içinde 10 Uygulama Tanımlayıcısı ile gösterilir.
  Kaynak: İEGM / R.G. No: 0
Parti Numarası (Batch/Lot Number)
Üretimde, bir partinin diğer partilerden ayırt edilmesi için kullanılan numaradır. Beşeri Tıbbi ürünlerde eskiden "Seri Numarası" olarak kullanılan numara, yeni sistemde "Parti Numarası" olarak ifade edilecektir. Parti Numarası değişken uzunlukta olup en fazla 20 karakter uzunluğundadır.
Parti Numarası bilgisini tanımlayan GS1 Uygulama Tanımlayıcısı "10"dir.
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Barkod Uygulama Kılavuzu Sürüm 1.1 / 10.09.2008 / R.G. No: 0
Parti numarası (Seri numarası)
Bir ürünün üretimi sırasında tek bir üretim döngüsünde elde edilen ve homojenliğin sağlandığı miktarı özel olarak tanımlayan rakamlar ve/veya harflerin ayırt edici kombinasyonunu
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği / R.G. No: 30048
Patent
Patent buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.
  Kaynak: / R.G. No: 0
Patent ağı
Tek bir patent etrafında aynı teknolojiye ilişkin tamamlayıcı mahiyette çok sayıda patentle ağ oluşturarak, ürünü fikri mükiyet hakları kapsamında bulundurmak ve rekabeti engellemek için başvurulan bir yöntem.
  Kaynak: / R.G. No: 0
Patent vekili
faydalı model ve tasarım haklarına ilişkin konularda, hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri
  Kaynak: Sınai Mülkiyet Kanunu / R.G. No: 29944
Paydaş
Yetkilendirildiği alanlar ile sınırlı olmak üzere, beşeri tıbbi ürünler ile ilgili üretim, ithalat, alış, satış, kullanma, tüketim, ihracat, devir, zayi olma, geri ödeme gibi tedarik zincirinde gerçekleşen herhangi bir hareketi yapabilen gerçek veya tüzel kişileri veya kurum veya kuruluşları
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği / R.G. No: 30048
Pazara sunum
Kontrole tabi kimyasal madde/prekürsörlerin bedelli veya bedelsiz temin edilmesi, imalatı, işlenmesi, ithalat ve ihracatı da dahil olmak üzere ticareti, dağıtımı ve depolaması gibi diğer ilgili faaliyetler
  Kaynak: Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 25494
Pazarlama Ruhsatı
Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar için Ruhsat Belgesini ve Reçetesiz Ara Ürünler için İzin Belgesi
  Kaynak: TİSD Tıbbi İlaç Tanıtım İlkeleri Kılavuzu / R.G. No: 0
Perfüzyonist
perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahalelerde ilgili uzman tabipler gözetiminde kalp akciğer makinesini kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.
  Kaynak: Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun / R.G. No: 27916
Periyodik yarar/risk değerlendirme raporu
Ruhsat sahibinin, ruhsat sonrası dönemde tanımlanan zamanlarda belli bir formatta hazırladığı ve ilacın yarar/risk dengesine ilişkin değerlendirmeyi içeren rapor
  Kaynak: İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28973
PGGR, Ulusal Rapor ve Köprü Özet Raporu
PGGR (Periyodik Güvenlik Güncelleme Raporu):
Ruhsatlandırılmış/izin verilmiş olan bir beşeri tıbbi ürün ile ilgili güncel güvenlik bilgilerini ve ürünün yarar ve risklerine dair bilimsel değerlendirme raporunu içeren, Yönetmelikte belirtilen aralıklarla ruhsat/izin sahibi tarafından, Bakanlığa sunulması gereken ve kılavuzda içeriği düzenlenen rapordur.

Ulusal Rapor:
Yalnızca ülkemizde ruhsatlı olan ürünlerle ilgili, sadece ülkedeki verileri içeren rapordur.

Köprü Özet Raporu:
Mevcut PGGR’lerin topluca gözden geçirilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan özet bilgileri içeren rapordur.
  Kaynak: İEGM / R.G. No: 0
PIC
Pharmaceutical Inspection Convention
  Kaynak:
Pilot üretim
İlaç etkin maddesi veya ürünün tüm üretim boyutundakilere uygulanan yöntemi temsil eden veya gösteren şekilde üretilmesidir. Oral katı dozaj şekilleri için bu en az gerçek üretim boyutunun 1/10 u olarak kabul edilir
  Kaynak: İlaç Ruhsat Başvuruları İçin Stabilite Çalışmaları Rehberi / R.G. No: 0
Piyasa fiyat araştırması tutanağı
Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanak
  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği / R.G. No: 26566
Piyasaya arz
Ambalajlanmış ürünün, tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyet
  Kaynak: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği / R.G. No: 26562
Piyasaya arz
Gıda maddelerinin tedarik veya tüketim amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyet
  Kaynak: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179) / R.G. No: 0
Piyasaya arz
Bir biyosidal ürünün herhangi bir yolla tedarikini, gümrük bölgesine ithalatı, bedel karşılığı veya bedelsiz olarak gümrük bölgesinden yapılan her çeşit sevkıyatını veya bunu izleyen konsinye depolama hariç, depolama ya da elden çıkarma faaliyeti
  Kaynak: Biyosidal Ürünler Yönetmeliği / R.G. No: 27449
Piyasaya süren
Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı
  Kaynak: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği / R.G. No: 26562
Platform
Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikler
  Kaynak: Dernekler Kanunu (5253) / R.G. No: 0
Plazma
Kanın hücrelerinden ayrıldığı ve içinde sadece kan proteinleri bulunan sıvı kısım
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 25705
Plazma ürünleri
İnsan plazmasının işlenmesi suretiyle elde edilen tedavi maksatlı bütün ürünler
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Kanunu / R.G. No: 26510
Plazma ürünleri üretim tesisi
Taze donmuş plazmadan, tedavi amacıyla ihtiyaç duyulan proteinlerin ayrıştırılarak kullanılabilir hale getirildiği milli ve milletlerarası standartlara uygun olarak üretim yapan tesis
  Kaynak: Kan ve Kan Ürünleri Kanunu / R.G. No: 26510
Podolog
meslek yüksekokullarının podoloji programından mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir.
  Kaynak: Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun / R.G. No: 27916
Preparasyon
(i) Fizik durumu ne olura olsun, içinde bir ya da birkaç, psikotrop madde bulunan bir eriyik veya karışım, yahut
(ii) Dozaj şeklinde, bir ya da birkaç psikotrop madde
  Kaynak: Psikotrop Maddeler Sözleşmesi / R.G. No: 17272
Primer ambalajlama
Nihai kullanıcıya sunulacak olan beşeri tıbbi ürünün, temas halinde olduğu kaba/ambalaja konulması işlemi
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği / R.G. No: 30217
Primer Muhafaza
Biyolojik ajanın ilk çalışma ortamına kaçmasına engel olan muhafaza sistemidir. Bu sistem kapalı kapların veya biyolojik güvenlik kabinlerinin güvenli çalışma prosedürleri ile birlikte kullanımını kapsar
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Proje
Gerçekleştirilmesi planlanan yatırım
  Kaynak: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939
Proje sahibi
Bu Yönetmeliğe tabi bir projenin her aşamada yürütülmesini üstlenen gerçek ya da tüzel kişi
  Kaynak: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939
Proje tanıtım dosyası
Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosya
  Kaynak: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği / R.G. No: 26939
Prosedürler (Yöntemler)
Bir farmasötik ürünün imalatı ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilgili olarak yürütülen tüm işlemlerin açıklamaları, dikkat edilecek hususlar ve uygulanacak önlemlerdir.
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Protez
Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle vücut organlarından bir veya bir kaçının tam veya kısmi kaybında, o organ veya organların fonksiyonlarını yerine getirmek ve/veya görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik tıbbi cihazlar
  Kaynak: Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği / R.G. No: 26981
Psikotrop madde
herhangi doğal veya sentetik bir madde, veya cetvel I, II, III, veya IV de adı geçen herhangi bir doğal madde
  Kaynak: Psikotrop Maddeler Sözleşmesi / R.G. No: 17272
Pudra şekeri
Topaklanmayı önleyiciler katilmiş olsun veya olmasın ince pulverize edilmiş beyaz seker
  Kaynak: Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği ( 2006 / 40 ) / R.G. No: 26268
PYRDR
Periyodik yarar risk değerlendirme raporu
  Kaynak: - / R.G. No: 0
 
Toplam: 37 tanım bulundu.
SUT EK-4/A (B)
Geri Ödemede Kayıtlı İlaç Ara
 


Güncelleme 03.10.2019  
 
   
Faydalı Linkler
 
Aktif Ziyaretçi
Toplam Ziyaretçi :  2.593.826
IP Adresiniz :  34.204.191.31
21 Ekim 2019 Pazartesi -