Ana sayfa Üyelerimiz, Tarihçe, Yön. Krl., Den. Krl. Sektörel Bilgiler Mevzuat, Resmi Gazete, Sağ.Bkn. Kararları Sirküler, duyurular, anketler, İlaç Fiyat Geçmişi, ara ürünler v.s. İletişim, Ulaşım Bilgileri English
 
İçerik belirtiniz ?  
 
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z -
 
Madde
Kaynağı insan (insan kanı ve insan kanından elde edilen ürünler), hayvan (mikroorganizmalar, bütün hayvanlar, organ parçaları, hayvan salgıları, toksinler, özler, kan ürünleri), bitki (mikroorganizmalar, bitkiler, bitkilerin bölümleri, bitki salgıları, bitki özleri), kimyasal (elementler, doğal olarak oluşan kimyasal materyaller, kimyasal değişiklik ya da sentez yoluyla elde edilen kimyasal ürünler) olabilen her türlü madde
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 25705
Majistral formül
Sadece bir hasta için reçeteye göre eczanede hazırlanan ürünler
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği / R.G. No: 25705
Majistral ilaç
Hasta için özel olarak tabip tarafından reçete edilen ve eczanede bu formüle göre hazırlanan ilaç
  Kaynak: Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 23852
Majistral ilaç
Hasta için özel olarak hekim tarafından reçete edilen ve eczanede bu formüle göre hazırlanan ilaç
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği / R.G. No: 30217
Mal
Ticarete konu olan her türlü taşınır ve taşınmaz eşya
  Kaynak: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun / R.G. No: 22140
Maliyet kartı
Ürünün depocuya satış fiyatının belirlenmesinde esas alınan ürün maliyetini ve diğer gider tutarlarını ortaya koyan, başvuru sahibi ve yeminli mali müşavir tarafından hazırlanarak onaylanan kartı
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ / R.G. No: 30195
Malnütrisyon veya malnutrisyon
Malnütrisyon veya malnutrisyon, beslenmenin içerik veya miktar açısından yetersiz olması sonucunda, vücudun gereksinimlerine karşın, sağlanan enerji ve besin öğelerinin yetersiz kalmasından kaynaklanan klinik durum. Günlük enerji ihtiyacı, yaş, cinsiyet, beden ebadı ve fiziksel aktiviteye bağlı olarak değişiklik gösterir.

Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan klinik durum olan malnütrisyon, iki şekilde meydana gelebilir:
  • Gıda tüketimi normal, hasta hipermetabolik
  • Metabolik hız normal, yetersiz gıda alımı
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, çocuk ölümlerinin %55'inde malnütrisyonun katkısı vardır.
Beslenmenin değerlendirilmesinde; antropometrik parametreler, beden kitle indeksi (BKİ, BMI), biyokimyasal değerler ve klinik değerlendirme (SGD) kullanılır.
  Kaynak: wikipedia / R.G. No: 0
Mamografi teknikeri
meslek yüksekokullarının mamografi teknikerliği bölümünden mezun; mamogramların kanser açısından pozitif ve negatif yönden incelemesini yaparak radyoloji uzmanının karar vermesi için değerlendirmesine hazır hale getiren, gerektiğinde mamografi çekimlerini yapan sağlık teknikeridir.
  Kaynak: Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun / R.G. No: 27916
Mamul madde
Belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen, tüketime hazırlanmış gıda maddesi
  Kaynak: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179) / R.G. No: 0
Manifold (Dağıtım Aygıt)
Birden çok gaz kabının aynı anda tek bir kaynaktan doldurulmasına imkan veren ekipman veya aygıt
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Marka vekili
Marka, tasarım ve coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin konularda, hak sahiplerini Kurum nezdinde temsil eden kişileri
  Kaynak: Sınai Mülkiyet Kanunu / R.G. No: 29944
MedDRA
Uluslararası Uyum Konferansı tarafından oluşturulan düzenleyici faaliyetler için tıp sözlüğü
  Kaynak: İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28973
MEDULA
Sağlık hizmeti kullanım verisi toplamak ve bu verilere dayanarak faturalama işlemini gerçekleştirmek amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve işletilen elektronik bilgi sistemi
  Kaynak: Fatura Bedellerinin Ödenmesi Konulu 12.03.2009 Tarihli ve 2009 / 44 Sayılı Genelge / R.G. No: 0
Mesafeli sözleşmeler
Yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmeleR
  Kaynak: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların sınıflandırılması, Ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında yönetmelik / R.G. No: 27092
Mesleki maruziyet
İlaca profesyonel ya da profesyonel olmayan bir meslek nedeniyle maruz kalınmasını ifade eder.
  Kaynak: İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kılavuzu Modül-I Advers İlaç Reaksiyonlarının Yönetimi ve Bildirimi / R.G. No: 0
Mesul müdür
Klinik araştırma ürünleri de dâhil beşeri tıbbi ürünler ve etkin maddeler hakkında gerekli temel bilimsel ve teknik birikimi ve tecrübesi olan, ilgili firma ve Kurum tarafından sorumlu olarak kabul edilen kişi
  Kaynak: Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliği / R.G. No: 30217
Mesul müdür
Serbest eczanede, hastane eczanesinde, ecza deposunda, ilaç üretim tesisinde, kozmetik imalathanesinde veya ilaç AR-GE merkezinde görev yapan sorumlu eczacı
  Kaynak: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28970
Mevcut aktif madde
Bilimsel ya da ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme amaçları dışında biyosidal bir ürünün aktif maddesi olarak 14 Mayıs 2000 tarihinde Avrupa Birliği piyasasında bulunan herhangi bir aktif madde
  Kaynak: Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik / R.G. No: 31066
MHRA
İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu / Medicines and Healthcare products Regulatory Agency
  Kaynak: http://www.mhra.gov.uk
MoS
Güvenlik sınırı
  Kaynak: Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Muallak cisimler
Paranteral çözeltilerde bulunması istenmeyen hava kabarcıkları dışındaki asılı, çözünmemiş halde bulunan parçacık ve elyaf
  Kaynak: Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde Malzeme ve Terkipler ile Bitkisel Preparatların geri çekilmesi ve toplatılması hakkında yönetmelik / R.G. No: 19196
Mübadeleye konu gıda maddeleri
Satmak veya sair şekilde devretmek üzere depolama, satış maksadıyla teşhir etme ve her ne surette olursa olsun devredilen gıda maddeleri
  Kaynak: Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (5179) / R.G. No: 0
Muhafaza
Belirli bir alanda biyolojik bir ajanın veya diğer bir metanın muhafaza edilme işlemidir.
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Muhafazalı Alan
Alan içerisinden biyolojik ajanların dış çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde inşa edilmiş ve işletilmekte olan uygun havalandırma ve filtrasyon düzeni olan alanlardır
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Mümessil ecza deposu
Bakanlıkça ruhsat/izin verilmiş ilaçların depolanması ve ambalajlanması ile prospektüs ilavesi, etiket, fiyat basımı ve benzeri sekonder ambalajlama hizmetlerini yapmak amacıyla kurulan; depo vasfı nedeniyle iyi depolama/dağıtım uygulamaları, üretim yeri vasfı olanlar için ise iyi üretim uygulamaları esaslarına göre izin verilen işyeri
  Kaynak: Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 23852
Müstahzar
Belirli bir formülasyona göre belirli bir farmasötik sekil halinde araştırma / geliştirme boyutunda veya üretim boyutunda imal edilen ilaç
  Kaynak: Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 21942
Müstahzar
En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltiler
  Kaynak: Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların sınıflandırılması, Ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında yönetmelik / R.G. No: 27092
Müsteşar
Bakanin emrinde ve onun yardimcisi olup, Bakanlik hizmetlerini Bakan adina ve Bakanin direktif ve emirleri yönünde, Bakanligin amaç ve politikalarina, kalkinma planlarina ve yillik programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür.
Bu amaçla Bakanlik Teftis Kurulu hariç Bakanligin tüm birim ve kuruluslarina gereken emirleri verir ve bunlarin uygulanmasini gözetir ve saglar.
Müstesar, yukarida belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karsi sorumludur.
  Kaynak: Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname / R.G. No: 18251
Müsteşar yardımcıları
Bakanlikta ana hizmet birimleri ve danisma ve yardimci birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müstesara yardimci olmak üzere üç Müstesar Yardimcisi görevlendirilebilir
  Kaynak: Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname / R.G. No: 18251
Mutabakat Sağlama (Reconciliation)
Normal değişkenlik sinir tanınmak koşuluyla, gerçekte üretilen veya kullanılan materyal veya ürün ile teorik miktarlar arasında kıyaslama yapma işlemidir
  Kaynak: Farmasötik Ürünlerin İyi İmalat Uygulamalarına İlişkin Kılavuz / R.G. No: 0
Mutat taşıt
İki mahal arasında gidip gelmeye en uygun, kullanılması mutat ve ekonomik olan taşıtlar
  Kaynak: Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği / R.G. No: 26981
Mutlak Biyoyararlanım
İlacın aynı molar miktarının intravenöz verilmesi ile ölçülen biyoyararlanıma oranlanan biyoyararlanım (ilacın intravenöz verilememesi veya intravenöz verilişe özgü müstahzarının bulunmaması halinde bağıl biyoyararlanım ölçülür)
  Kaynak: Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 21942
Mutlak biyoyararlanım
İlacın aynı molar miktarının intravenöz verilmesi ile ölçülen biyoyararlanıma oranlanan biyoyararlanımı
  Kaynak: Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik / R.G. No: 28617
 
Toplam: 33 tanım bulundu.
linkedin twitter facebook instagram
SUT EK-4/A (B)
Geri Ödemede Kayıtlı İlaç Ara

 
 


Güncelleme 14.05.2020  
 
   
Faydalı Linkler
 
Aktif Ziyaretçi
Toplam Ziyaretçi :  2.823.016
IP Adresiniz :  3.231.220.225
07 Haziran 2020 Pazar -