İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu - 10 ARALIK 2010

1. GİRİŞ

İyi Klinik Uygulamaları (İKU), gönüllülerin katılımını içeren klinik ilaç araştırmalarının tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına ilişkin uluslararası etik ve bilimsel bir kalite standardıdır.
İyi Klinik Uygulamaları, temelini Helsinki Bildirgesi"ne dayanan ilkelerden almakta olup; araştırmaya katılan gönüllülerin hakları, sağlığı ve mahremiyetlerinin korunduğu ve araştırmadan elde edilen verilerin güvenilir olduğuna dair topluma güvence verir.
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu"nun amacı, klinik verilerin uluslararası karşılıklı kabulünü kolaylaştırmak için tek bir standart sağlamaktır.
Bu Kılavuz, Bakanlığa sunulacak olan klinik verilerin toplanmasına rehberlik etmekte ve ülkemizdeki klinik ilaç araştırmalarının yürütülmesine ait esasları ve ayrıntıları açıklamaktadır.
...
Tamamı için ekleri indiriniz...