Ana sayfa Üyelerimiz, Tarihçe, Yön. Krl., Den. Krl. Sektörel Bilgiler Mevzuat, Resmi Gazete, Sağ.Bkn. Kararları Sirküler, duyurular, anketler, İlaç Fiyat Geçmişi, ara ürünler v.s. İletişim, Ulaşım Bilgileri English

11 Mayıs 2008 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26873

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNDE

UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/27)

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma geliştirme projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapılmasını sağlamaktır.

          Kapsam

          MADDE 2 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri, özel sektör ve gerçek kişiler tarafından yürütülen AR-GE projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

          Dayanak

          MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 17/3/2008 tarihli ve 2008/13418 sayılı Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

          Tanımlar

          MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

          a) AR-GE projesi: Başlama ve bitiş tarihleri belli olan, süresi içerisinde yürütülme usul, esas, materyal ve metodu belirtilen, bilimsel ve teknolojik iyileştirmeye yönelik Araştırma ve Geliştirme Projelerini,

          b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

          c) Danışman: Uzmanlığından yararlanılmak üzere projelerde geçici olarak görevlendirilen yerli veya yabancı uzmanı,

          ç) Kurul: Bakanlıkça desteklenecek araştırma-geliştirme projelerinin değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı Değerlendirme Kurulunu,

          d) Kurum: Projenin fiilen yürütüldüğü kurum ve kuruluşu,

          e) Proje Yürütücüsü: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan araştırmacıyı veya araştırmacı grubunu, proje sahibini,

          f) Sekreterya: TAGEM bünyesinde oluşturulan ve Kurulun sekreterya görevini yürüten birimini,

          g) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünü,

          ifade eder.

          Kurulun oluşumu, görevleri ve işleyişi

          MADDE 5 – (1) Kurul, Bakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürü, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü, Strateji Geliştirme Başkanı, üniversitelerin ilgili fakültelerinden iki öğretim üyesi, TÜBİTAK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden birer temsilci olmak üzere başkan dahil on iki üyeden oluşur.

          (2) Bakanlık dışı üyeler kurumlarınca iki yıl süre ile görevlendirilirler.

          (3) Süresinden önce kurul üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı kurumdan bir başka temsilci atanır.

          (4) Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

          a) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin yıllık olarak belirlenmesi,

          b) Teklif edilen projelerin bu önceliklere göre değerlendirilerek seçilmesi,

          c) Önceki yıllarda imzalanmış olan AR-GE sözleşmelerinden doğan 2008 yılına ilişkin mali yükümlülükleri de dikkate almak kaydı ile 2008 yılı bütçe ödeneğini aşmamak üzere projelere verilecek destek miktarının belirlenmesi,

          ç) Devam eden projelerin revizyonu, durdurulması, süre uzatımı, sonuçlanan projelerin nihai kabulü ve iptalinin karara bağlanması,

          d) Projelere ilişkin ödeme kararlarının alınması.

          (5) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla yılda en az iki kez toplanır, gerektiğinde Başkan kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

          (6) Kurul kararlarını oy çokluğu ile alır, oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının yer aldığı tarafın kararı kabul edilir.

          (7) Kurul, proje yürütücüsünün düzenleyeceği yıllık sonuç raporlarını ve nihai sonuç raporlarını değerlendirir ve karara bağlar.

          Sekreteryanın oluşumu, görevleri ve işleyişi

          MADDE 6 – (1) Sekreterya, TAGEM Genel Müdürü Başkanlığında, TAGEM Genel Müdürünün görevlendireceği bir Daire Başkanlığı ve görevlendirilen Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısından teşekkül eder.

          (2) Sekreteryanın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

          a) Kurul tarafından belirlenen proje önceliklerinin ve proje başvuru dönemlerinin ilan edilmesi,

          b) Gelen tekliflerin önceliklere, proje formuna uygunluğu ve bütçe açısından ön değerlendirmelerin yapılması,

          c) Ön değerlendirmede uygun görülen projelerin TAGEM bünyesinde bulunan ilgili Bilim Kurulu üyelerinden en az üç üyesinin incelemesine sunulması,

          ç) Bilim Kurulundan olumlu görüş alan projelerin Kurula sunulması,

          d) Kurulda kabul edilen projeler ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,  

          e) Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, gelişme ve sonuç raporlarının Kurula sunulması.

          Çağrı ve başvuru

          MADDE 7 – (1) Desteklenecek araştırma öncelikleri ve proje başvuru dönemleri Sekreterya tarafından ilan edilir.

          (2) Bu çerçevede kurum, kuruluş ve tüzel kişilerce, Bakanlıkça hazırlanan proje formuna uygun olarak hazırlanacak proje önerileri, ilanda belirtilen süre içinde Sekreteryaya iletilir.

          Desteklenecek projelerin değerlendirilmesi

          MADDE 8 – (1) Desteklenecek projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler aranır.

          a) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu acil ve öncelikli konuları kapsaması,

          b) Bakanlık plan-programlarına uygunluğu ve yürütülebilirliği,

          c) Sonuçlarının uygulamaya aktarılabilirliği ve sektöre beklenen katkısı,

          ç) Teknoloji geliştirme ve kullanım potansiyeli,

          d) Projenin yürütüleceği yer, altyapı ve personel olanakları, proje ekibinin bilgi ve deneyimi,

          e) Katılımcılık, mevcut imkânları kullanma durumu,

          f) Proje bütçesi ile proje faaliyetlerinin uyumluluğu,

          g) Süresi bir yılı aşan projelerin gerçekleşme hedeflerinin ve bütçelerinin yıllık bazda belirtilmiş olmaları.

          (2) Destekleme için başvuruda bulunan projeler, Sekreterya tarafından hazırlanan proje ön değerlendirme formuna uygun olarak değerlendirmeye tabi tutulur.

          (3) Ön değerlendirmede önceliklere ve proje formuna uyumlu görülen projeler Kurula sunulur.

          (4) Kurul projeleri proje değerlendirme formuna göre değerlendirir.

          Sözleşme

          MADDE 9 – (1) Kurul onayından geçen projelerle ilgili olarak; proje yürütücüsü, destek başvurusunda bulunan kurum/kuruluş, araştırmanın yapılacağı kurum/kuruluş/birim ve Bakanlık dışında projeyi destekleyenler varsa bu destek sahiplerinin üst düzey yöneticileri ile TAGEM Genel Müdürü arasında sözleşme imzalanır.

          (2) Sözleşme; Bakanlıkça hazırlanan Proje Sözleşme Formuna göre düzenlenir, tarafların hak ve yükümlülükleri ile idari, mali hükümleri ve diğer hususları kapsar.

          İzleme-değerlendirme

          MADDE 10 – (1) Projelerin öngörüldüğü şekilde yürütülüp yürütülmediği, proje gelişme raporlarına göre sekreterya tarafından izlenir.

          (2) Proje gelişme raporları, Bakanlıkça hazırlanan proje gelişme raporu formuna uygun olarak hazırlanır ve sözleşmede belirtilen süreler sonunda sekreteryaya iletilir.

          (3) Sekreterya, proje hakkında her zaman bilgi alabilir. Gerektiğinde uzman kişi veya kişilere yerinde inceleme yaptırabilir.

          (4) Proje gelişme raporlarının hangi sıklık ve kapsamda hazırlanacağı projenin özellikleri dikkate alınarak sözleşmede belirlenir.

          (5) Süresi bir yıldan fazla olan projelerde proje yürütücüsü, her yılın en geç Aralık ayı başında Bakanlıkça hazırlanan proje yıllık sonuç raporu formuna uygun olarak hazırlayacağı proje yıllık sonuç raporunu Kurula iletilmek üzere Sekreterya’ya teslim eder.

          (6) Projenin tamamlanmasını müteakip en geç iki ay içinde Bakanlıkça hazırlanan proje nihai sonuç raporu formuna uygun olarak hazırlayacağı, proje nihai sonuç raporunu, Kurula iletilmek üzere Sekreterya’ya teslim eder.

          Proje desteğinin iptali

          MADDE 11 – (1) Onaylanan proje formatı ve sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediği tespit edilen projelere verilecek destek, Sekreterya'nın önerisi ile Kurul tarafından iptal edilir.

          (2) Duruma göre proje sahibine eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla en fazla iki ay süre verilebilir.

          (3) Bu süre sonunda gerekli düzeltme yapılmazsa projeye verilecek destek Kurul tarafından iptal edilir.

          (4) Gelişme raporlarının, bu Tebliğin 17 nci maddesinde belirtilen mücbir sebepler dışında üst üste iki dönem, zamanında gönderilmemesi proje desteğinin iptali için geçerli nedendir.

          (5) Öngörüldüğü biçimde yürütülmediği veya mücbir nedenlerle yürütülmesi geçici olarak olanaksız hale gelen projelere öngörülen destek sekreteryanın, kurumun veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Kurul kararı ile geçici olarak durdurulur.

          (6) Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde proje yeniden başlatılır ve durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

          (7) Ancak yürütülmesi olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu ve Kurulun kararı ile destek kapsamından çıkarılır.

          (8) Mücbir sebepler dışında destek kapsamından çıkarılan projelerle ilgili olarak bu Tebliğin 18 inci maddesine göre işlem yapılır.

          Yılık ve nihai sonuç raporları

          MADDE 12 – (1) Proje yıllık ve nihai sonuç raporlarında bilimsel, teknik ve proje bütçesinde öngörülen tüm harcamalara ait bilgi ve belgeler ile tüm gelişme ve sonuçlara yer verilir.

          (2) Raporlar, Kurulun teknik ve mali değerlendirmesi neticesinde kabul veya reddedilir.

          (3) Raporu kabul edilen projenin sözleşmeye göre belirlenmiş olan o yıla ait veya nihai destek ödemesi yapılır.

          (4) Raporu reddedilen projelere ait herhangi bir destekleme ödemesi yapılmaz.

          (5) Yıllık veya nihai sonuç raporunun reddedilmesi halinde daha önce yapılan destek ödemeleri ile ilgili olarak bu Tebliğin 18 inci maddesine göre işlem yapılır.

          Proje ödeneklerinin kullandırılması

          MADDE 13 – (1) Destek ödemesi; Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden desteklenecek proje adına T.C. Ziraat Bankasında açılan hesaba, proje gelişme, yıllık ve sonuç raporunun Kurul tarafından kabul edilmesini müteakip aktarılır.

          (2) Kurum adına başvurulan proje için açılan proje hesabı kurum yöneticisi ve proje yürütücüsü adına ortak açılır.

          (3) Proje bütçesinden desteklenecek harcamalar aşağıda belirtilmiştir.

          a) Alet, teçhizat ve yazılımlar,

          b) Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,

          c) Danışmanlık ve hizmet alımları,

          ç) Projede kullanılan cihazların bakım onarım giderleri,

          d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,

          e) Posta ve nakliye giderleri,

          f) Proje bütçesinin % 5'ini geçmeyecek oranda proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan diğer giderler.

          (4) Proje bütçesinden desteklenemeyecek harcamalar aşağıda belirtilmiştir.

          a) Her türlü kâr, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, dağıtım, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri,

          b) Proje hazırlama giderleri,

          c) Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,

          ç) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri,

          d) Altyapıya yönelik inşaat giderleri,

          e) Kredi kullanma maliyetleri,

          f) Muhasebe, sekreterlik ve benzeri idari personel giderleri,

          g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer harcamalar.

          Ek ödenek ve proje süresinin uzatılması

          MADDE 14 – (1) Ek ödenek veya süre uzatımında aşağıdaki kriterler dikkate alınır.

          a) Projelere öngörülmeyen giderler için; proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından ek destek verilebilir ancak verilebilecek bu ek destek proje toplam desteğinin % 10'unu geçemez.

          b) Proje yürütücüsünün gerekçeli başvurusu üzerine Kurul tarafından proje süresi, toplam sürenin en fazla % 25'ine kadar uzatılabilir.

          Fikri, sınaî mülkiyet hakları ve telif hakları

          MADDE 15 – (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş ve teknoloji gibi her türlü fikri ürün üzerindeki kullanım ve uygulamaya aktarma hakkı katkı oranında Bakanlığa aittir.

          (2) Farklı bir uygulama olması halinde, bu uygulama sözleşmede yer alır.

          (3) Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla, yurtiçinde veya yurtdışında araştırma ile ilgili makale yayımlayabilir ve tebliğ sunabilir.

          (4) Yayımlanan makaleler ve sunulan tebliğlerin bir örneğinin Sekreteryaya gönderilmesi zorunludur.

          (5) Gizlilik gerektiren hallerde, koşullara uyulması yayın yapanların sorumluluğundadır.

          (6) Proje yürütücüsü ve araştırmacılara proje sonunda ortaya çıkan ürün ve eserlerden telif hakkı ödenmesini gerektirir nitelikte olanlar için projenin sonuç raporunun Kurul tarafından kabul edilmesini müteakip ödeme yapılabilir.

          (7) Telif ücretleri toplamı proje tutarının %10'unu geçemez.

          Etik kurallara uyma yükümlülüğü

          MADDE 16 – (1) Proje yürütücüsü ve proje sözleşmesinde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar aşağıda belirtilen ilkelere uygun hareket etmek zorundadırlar.

          a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak,

          b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek,

          c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır.

          (2) Bu ilkelere uyulmadığı durumların Kurul tarafından tespiti halinde yürürlükteki mevzuata göre hareket edilir.

          Mücbir sebepler

          MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde mücbir sebep sayılabilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.

          a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

          b) Grev,

          c) Sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği sonuçlar,

          ç) Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ve salgın hastalıklar,

          d) Ağır ekonomik bunalım nedeni ile olağanüstü hal ilanı,

          e) Hükümetin ya da Bakanlığın bu tür çalışmaları yasaklaması,

          f) Desteklenen projenin yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bitki ve hayvan salgın hastalığının ortaya çıkması.

          Cezai yükümlülük

          MADDE 18 – (1) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

          (2) Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, haksız yere ödenen destekleme ödemesi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde haksız ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek/tüzel kişilerden ve diğer ilgililerden müteselsilen geri alınır.

          (3) Süresi bir yılı aşan projelerde proje yürütücüsünün sözleşmede belirtilen çalışmalarını izleyen yıllarda yerine getirmediğinin bu Tebliğin 11 inci maddesine göre belirlenmesi halinde, önceki yıllarda yapılan destekleme ödemeleri kendilerinden yasal faizleri ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

          Yürürlükten kaldırılan mevzuat

          MADDE 19 – (1) 28/9/2007 tarih ve 26657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma-Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/42) yürürlülükten kaldırılmıştır.

          Mevcut Tebliğin uygulanması

          GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2007/42 sayılı Tebliğ kapsamında kabul edilerek sözleşmesi imzalanmış üniversitelerden gelen projelerin desteklenmesine 2008 yılında da bu Tebliğ kapsamında devam edilir. Ancak 2008 yılı için Üniversitelerden gelecek proje teklifleri, destekleme ödemesi kapsamı dışındadır.

          Yürürlük

          MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

            MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

 
SUT EK-4/A (B)
Geri Ödemede Kayıtlı İlaç Ara
 


Güncelleme 05.07.2018  
 
   
Faydalı Linkler
 
Aktif Ziyaretçi :  17
Toplam Ziyaretçi :  2.285.273
IP Adresiniz :  54.196.31.117
23 Temmuz 2018 Pazartesi -